Werkingsreglement raad van procureurs des Konings krijgt goedkeuring

De raad van procureurs des Konings heeft op 13 juni 2014 zijn huishoudelijk reglement goedgekeurd. Het college van procureurs-generaal heeft er nog diezelfde maand mee ingestemd. En nu wordt het bij KB goedgekeurd.

Raad van procureurs des Konings

De raad van procureurs des Konings adviseert het college van procureurs-generaal. Over de harmonisatie en de uniforme toepassing van de regels. En over elke zaak die verband houdt met de opdrachten van het openbaar ministerie. De raad adviseert ofwel ambtshalve ofwel op vraag van het college van procureurs-generaal.

Samenstelling

De raad bestaat uit alle procureurs des Konings én de Brusselse adjunct-procureur. Een van de procureurs is voorzitter. Er is ook een ondervoorzitter. Voorzitter en ondervoorzitter mogen niet tot hetzelfde taalstelsel behoren.

De federale procureur kan aanwezig zijn op de raadsvergaderingen.

Vergadering

Elke tweede vrijdag van september, december, maart en juni komt de raad samen.

Hij kan daarnaast ook op andere momenten vergaderen. De voorzitter kan zelf beslissen om de raad samen te roepen. Of hij doet dat op vraag van ofwel de ondervoorzitter ofwel minstens vijf leden ofwel het college van procureurs-generaal.

Beslissingen

Minstens de helft van de raadsleden moet aanwezig zijn op de vergadering. Beslissingen worden in principe bij consensus genomen. Lukt dat niet, dan wordt er beslist bij volstrekte meerderheid van de aanwezige leden.

Wordt ook die meerderheid niet gehaald, dan wordt er opnieuw beraadslaagd over het punt op een volgende vergadering.

Verslag

Het verslag van de vergadering wordt aangepast aan de opmerkingen van de leden. Daarna gaat het naar het college van procureurs-generaal, de federale procureur en de raad van arbeidsauditeurs.

Bureau

Bij de start van het gerechtelijk jaar stelt de raad zijn bureau samen. Met daarin een voorzitter en een ondervoorzitter. En ook vier andere leden, paritair gekozen in elk taalstelsel.

De bureauleden worden aangewezen voor één jaar. Twee verlengingen zijn mogelijk. Wie drie opeenvolgende jaren bureaulid is geweest, wordt automatisch vervangen.

Het mandaat van voorzitter kan - in tegenstelling tot dat van de andere leden - maar één keer verlengd worden. Normaal gezien wordt de ondervoorzitter het jaar daarop voorzitter. Daar kan wel van afgeweken worden.

Belangrijk is dat ieder rechtsgebied (Antwerpen, Bergen, Brussel, Gent en Luik) moet vertegenwoordigd zijn in het bureau.

Het bureau bereidt de vergaderingen van de raad voor. Het beheert ook de uitvoering van de raadsbeslissingen.
In dringende gevallen kan het bureau in de plaats van de raad beslissen. Maar die beslissingen zijn pas definitief na goedkeuring ervan door de raad op diens volgende vergadering. Uitspraken van het bureau over een principekwestie kunnen enkel mits mandaat van de raad.

Informatiedeling

De documentatie voor de vergaderingen van de raad of het bureau staat ter beschikking via Omptranet, de interne website van het openbaar ministerie. Daar kan men ook de verslagen van de vergaderingen terugvinden.

Procureurs of hun substituten die de raad vertegenwoordigen in expertisenetwerken of werkgroepen bezorgen de verslagen daarvan aan het secretariaat van de raad. Dat zorgt dan voor de verspreiding ervan binnen de raad.

Perscontacten

De communicatie met de pers en de media verlopen via de voorzitter. De voorzitter kan wel iemand aanduiden die in zijn naam en namens de raad de perscontacten verzorgt.

Inwerkingtreding

Het nieuw huishoudelijk reglement geldt vanaf het gerechtelijk jaar 2014-2015.

Het goedkeuringsbesluit van 19 maart 2015 treedt in werking op 11 april 2015.

Bron: Huishoudelijk reglement van 13 juni 2014 van de raad van procureurs des Konings, BS 1 april 2015

Bron: Koninklijk besluit van 19 maart 2015 ter goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van procureurs des Konings, BS 1 april 2015

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek, art. 150bis