Brussels fiat voor samenwerkingsakkoord strafrechtelijk- en veiligheidsbeleid

Door de Zesde Staathervorming kreeg het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kregen de deelstaten er een pak bevoegdheden bij op vlak van strafrechtelijk en veiligheidsbeleid. Onder meer met betrekking tot verkeersveiligheid, werkgelegenheid, volksgezondheid en jeugdbescherming. Omdat ze voor de uitwerking nauw moeten samenwerken met de federale staat werden op 7 januari 2014 afspraken gemaakt in een samenwerkingsakkoord. Op 26 maart 2015 heeft het Brussels Parlement formeel ingestemd met de tekst. De Instemmingsordonnantie is op 2 april in het Staatsblad verschenen.

Ze treedt retroactief in werking op 1 juli 2014, de dag waarop de bevoegdheden officieel zijn overgedragen. Het akkoord telt 16 artikelen en omvat de algemene samenwerkingsprincipes met betrekking tot

het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie en het opstellen van richtlijnen m.b.t. het strafrechtelijk beleid;

het formaliseren van de vertegenwoordiging van de deelstaten in het College van procureurs-generaal; en

de Kadernota Integrale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan.

De eerste vergadering van het College van procureurs-generaal met de deelstaten is intussen achter de rug. Op 23 februari 2015 werd de betrokkenheid van de deelgebieden afgetoetst en een algemene planning voor het verdere jaar opgemaakt. Zo werd afgesproken dat het College zal vergaderen volgens 'de noodwendigheden', maar minstens 2 keer per jaar. Brussels minister-president Rudy Vervoort maakte van de gelegenheid gebruikt om tijdens de eerste vergadering de specificiteit van het Brussels Gewest te benadrukken, bijvoorbeeld met betrekking tot het gewestelijk veiligheidsplan. Dat moet worden ingepast in het nationale veiligheidplan. De federale overheid moet haar plan dus opstellen voordat het Gewest dat kan doen. De gemeenten moeten dan hun prioriteiten stellen in de zonale veiligheidsplannen, die het gewestelijk plan een lokale invulling geven.

Tijdens de voorbereiding van de ordonnantie liet de minister-president ook nog weten dat de regering de statistische databanken eenvormig wil maken door alle Brusselse operatoren (Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse, Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid, enz.) te integreren. Het BISA wordt het referentieorgaan voor het opstellen van statistieken. Alle gegevens worden gecentraliseerd om op een veel doeltreffendere wijze te worden gekruist, verwerkt en geanalyseerd.

Vervoort laat ook weten dat er grootschalige enquêtes en steekproeven zullen worden opgemaakt van slachtoffers van criminaliteit. Dat wordt een taak van ION Brussel Preventie en Veiligheid. De dienst moet binnenkort het levenslicht zien. De oprichtingsordonnantie werd recent in tweede lezing goedgekeurd en zal binnenkort voor het Parlement komen.

Bron: Ordonnantie van 26 maart 2015 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid, BS 2 april 2015.

Zie ook
Wet van 12 mei 2014 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid, BS 17 juni 2014.
Decreet van 3 april 2014 tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 januari 2014 tussen de Federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid, BS 26 mei 2014.
Decreet van 24 april 2014 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 januari 2014 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid, BS 23 mei 2014.
Decreet van 25 april 2014 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 januari 2014 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid, BS 23 mei 2014.