NAR publiceert 8 cao's over werkloosheid met bedrijfstoeslag

De regels voor werkloosheid met bedrijfstoeslag werden hervormd op 1 januari 2015. Daartoe werd het KB van 3 mei 2007 dat de verschillende stelsels regelt, aangepast. Maar de meeste stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) worden complementair geregeld door cao's.

Naast het 'algemeen' stelsel zijn er ook heel wat 'bijzondere' stelsels voor specifieke groepen van werknemers. Dus heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) op 27 april 2015 maar liefst 8 cao's afgesloten.

CAO nr. 17tricies sexies

De 'algemene' leeftijdsvoorwaarde voor SWT werd op 1 januari 2015 verhoogd tot 62 jaar. De CAO nr. 17tricies sexies stemt de CAO nr. 17 af op deze nieuwe situatie. De overeenkomst treedt retroactief in werking op 1 januari 2015. Er zijn overgangsregels.

CAO nr. 111 en CAO nr. 112

Sinds 1 januari 2015 is SWT mogelijk voor ontslagen werknemers die 58 jaar zijn, die een beroepsloopbaan van 33 jaar hebben, waarvan 20 jaar nachtarbeid, of die hebben gewerkt in de bouwsector en beschikken over een attest dat hun arbeidsongeschiktheid bevestigt, of die hebben gewerkt in een zwaar beroep.

Het recht op dat specifiek stelsel moet worden vastgesteld in een cao van de NAR. Voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2016 is dat de CAO nr. 111.

Net als het KB van 30 december 2014, dat de regels voor SWT heeft aangepast, bevat de CAO nr. 111 een overgangsregeling die dit specifiek stelsel toelaat op 56 jaar. De CAO nr. 111 voert dit stelsel ook op suppletieve wijze in voor de ondernemingen die vallen onder een paritair comité dat niet werkt of die niet onder een paritair comité vallen.

Let wel, dit stelsel is enkel mogelijk als de sectoren voor de periode 2015-2016 een of meer cao's afsluiten met toepassing van de CAO nr. 111. Is er geen overeenkomst op sectorniveau, dan kan de betrokken sector er geen beroep op doen.

De leeftijdsgrens van 58 jaar wordt op 60 jaar gebracht vanaf een na advies van de NAR vastgestelde datum. Maar die leeftijdsgrens van 60 jaar geldt niet indien voor 2015 en 2016 een in de NAR afgesloten en bij KB algemeen verbindend verklaarde cao van kracht is die voorziet in een lagere leeftijdsgrens, zonder dat die lager mag zijn dan 58 jaar.
Daartoe heeft de NAR de CAO nr. 112 afgesloten. Die overeenkomst pint de leeftijdsgrens voor dit stelsel vast op 58 jaar voor 2015 en 2016. Later kan die leeftijd worden verhoogd volgens een vooropgesteld tijdspad.

Voor de periode 2015-2016 moeten de sectoren geen cao sluiten om op 58 jaar SWT te kunnen toekennen op basis van de CAO nr. 111.
Na 2016 kan de CAO nr. 112 verlengd of aangepast worden waarbij de minimumleeftijd van 58 jaar geleidelijk kan worden verhoogd volgens een vooropgesteld tijdspad.

CAO nr. 113

Sinds 1 januari 2015 is SWT mogelijk voor ontslagen werknemers van 58 jaar met een zwaar beroep die een loopbaan van 35 jaar hebben. Dit is een residuair stelsel voor zware beroepen. De omschrijving van het begrip 'zwaar beroep' is dezelfde maar de vereiste loopbaan is langer. Op het niveau van de NAR is geen cao vereist.

De leeftijdsgrens voor dit specifiek stelsel werd niet verhoogd voor de periode 2015-2016. Maar een verhoging tot 60 jaar is mogelijk vanaf een na advies van de NAR vastgestelde datum, tenzij voor de periode 2015-2016 een in de NAR gesloten en bij KB algemeen verbindend verklaarde cao van kracht is die voorziet in een lagere leeftijdsgrens, zonder dat die leeftijdsgrens lager mag zijn dan 58 jaar.

Daartoe heeft de NAR de CAO nr. 113 afgesloten. Die overeenkomst pint de leeftijdsgrens voor dit stelsel vast op 58 jaar voor 2015 en 2016. De sectoren moeten geen cao sluiten opdat de leeftijd van 58 jaar van toepassing zou zijn voor de periode 2015-2016.
Na 2016 kan de CAO nr. 113 verlengd of aangepast worden waarbij de minimumleeftijd van 58 jaar geleidelijk kan worden verhoogd volgens een vooropgesteld tijdspad.

CAO nr. 114

Sinds 1 januari 2015 is SWT mogelijk voor ontslagen werknemers van 58 jaar met ernstige lichamelijke problemen die een loopbaan van 35 jaar hebben en die het statuut van mindervalide werknemer of werknemer met ernstige lichamelijke problemen hebben.

Voor dit specifiek stelsel werd de leeftijdsvoorwaarde niet verhoogd. Maar een cao van de NAR is wel vereist. Dus heeft de NAR de CAO nr. 114 afgesloten om dit specifiek stelsel te verlengen voor de periode 2015-2016. De sectoren moeten geen enkel initiatief nemen.

CAO nr. 115 en CAO nr. 116

De specifieke stelsels voor werknemers met een lange loopbaan werden geschrapt op 1 januari 2015. Het 'vastklikken' van de voorwaarden op basis van de CAO nr. 107 blijft wel mogelijk. De werknemer die blijft werken, verliest zijn recht op SWT dus niet.

Het bijzonder stelsel voor extra lange loopbanen is wel blijven bestaan voor ontslagen werknemers met een loopbaan van 40 jaar. De minimumleeftijd voor dit stelsel werd op 1 januari 2015 opgetrokken van 56 naar 58 jaar.
Er is een cao van de NAR vereist en voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2016 is dat de CAO nr. 115. Met overgangsbepalingen, net als het KB van 30 december 2014. Die zorgen ervoor dat dit specifiek stelsel kan worden toegekend op 56 jaar aan de werknemers die voor 1 januari 2016 worden ontslagen. De sectoren moeten geen initiatief nemen om dit stelsel toe te kennen op basis van de CAO nr. 115.

Vanaf 1 januari 2017 wordt de leeftijdsgrens voor dit stelsel opgetrokken tot 60 jaar. Maar een afwijking is mogelijk indien voor de periode 2015-2016 een in de NAR afgesloten en bij KB algemeen verbindend verklaarde cao van kracht is die voorziet in een lagere leeftijdsgrens, zonder dat die leeftijdsgrens lager mag zijn dan 58 jaar.
Daartoe heeft de NAR voor 2015 en 2016 de CAO nr. 116 afgesloten. Die pint de leeftijdsgrens voor dit stelsel op 58 jaar om de mogelijkheid te behouden af te wijken van de leeftijd van 60 jaar op 1 januari 2017.

Voor de periode 2015-2016 moeten de sectoren geen cao afsluiten met toepassing van de CAO nr. 116 om op die basis een SWT te kunnen toekennen op de leeftijd van 58 jaar. Na 2016 kan de CAO nr. 116 worden verlengd of aangepast waarbij de minimumleeftijd van 58 jaar geleidelijk kan worden verhoogd volgens een vooropgesteld tijdspad.

CAO nr. 117

Binnen het specifiek stelsel voor ontslagen werknemers in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering ligt de leeftijdsgrens op 55 jaar sinds 1 januari 2015.

Het KB van 30 december 2014 voorziet in een stapsgewijze verhoging van die leeftijdsvoorwaarde tot 60 jaar in 2020. Vanaf 1 januari 2016 is de leeftijdsgrens 56 jaar. Maar een lagere leeftijd is mogelijk, mits die lagere leeftijdsgrens voor de periode 2015-2016 is vastgesteld in een in de NAR afgesloten cao die bij KB algemeen verbindend wordt verklaard.

Daartoe heeft de NAR de CAO nr. 117 gesloten voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2016. Maar de onderneming in moeilijkheden of herstructurering zal in die periode het bijzonder SWT enkel kunnen toekennen op de afwijkende leeftijd van 55 jaar, als de onderneming een cao (of een collectief akkoord) sluit over de toekenning van een de bedrijfstoeslag met toepassing van de CAO nr. 117.

CAO nr. 107

In het bijhorend advies wijst de NAR op het 'kliksysteem' in de CAO nr. 107. Dat kliksysteem is gebaseerd op een KB van 20 september 2012. Het geldt voor de bestaande stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag die vallen onder de CAO nr. 17 en voor de opgeheven stelsels voor lange loopbanen.

Het kliksysteem blijft bestaan en dus kunnen werknemers door de RVA nog steeds laten constateren dat ze voldoen aan de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden die van toepassing waren vóór 1 januari 2015. De werknemers kunnen hun rechten op die manier 'vastklikken'.

Bron: ? Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 117 van 27 april 2015 tot vaststelling van de leeftijd vanaf welke een stelsel van bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering

Bron: ? Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 116 van 27 april 2015 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015-2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen

Bron: ? Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 115 van 27 april 2015 tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen

Bron: ? Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 114 van 27 april 2015 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen

Bron: ? Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 113 van 27 april 2015 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015-2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen

Bron: ? Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 112 van 27 april 2015 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015 en 2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn

Bron: ? Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 111 van 27 april 2015 tot vaststelling, voor 2015 en 2016, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn

Bron: ? Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 tricies sexies van 27 april 2015 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers, indien zij worden ontslagen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17 bis van 29 januari 1976, nr. 17 nonies van 7 juni 1983, nr. 17 duodevicies van 26 juli 1994, nr. 17 vicies van 17 december 1997, nr. 17 vicies quater van 19 december 2001, nr. 17 vicies sexies van 7 oktober 2003 en nr. 17 tricies van 19 december 2006

Zie ook:
? Nationale Arbeidsraad, advies nr. 1.937 van 27 april 2015, ?Uitvoering van het akkoord dat de groep van Tien op 17 december 2014 heeft gesloten over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag?
? Koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, BS 31 december 2014