Tarieven notionele interestaftrek voor aanslagjaar 2016

Vennootschappen zullen tijdens het aanslagjaar 2016 kunnen genieten van een notionele interestaftrek (belastingaftrek voor risicokapitaal) van 1,630%. Het tarief voor 'kleine' vennootschappen (KMO's) bedraagt 2,130% voor het aanslagjaar 2016.

Tarief notionele interestaftrek

Sinds het aanslagjaar 2014 wordt het tarief van de notionele interestaftrek berekend op basis van het gemiddelde van de referte-indexen J met betrekking tot de lineaire obligatie op 10 jaar van juli, augustus en september van het voorlaatste jaar vóór het aanslagjaar. Het Rentenfonds maakt deze indexen bekend (art. 205quater, § 2, WIB 1992).

Door deze berekening bedraagt het tarief 1,562% (gemiddelde rentevoet van juli tot september 2014) voor het aanslagjaar 2016. Voor 'kleine' vennootschappen komt daar nog 0,5% bij, zodat die voor het aanslagjaar 2016 een aftrek van 2,062% zouden kunnen genieten.

Maar er zijn twee drempels:

het nieuwe tarief mag nooit meer dan 1 percentpunt afwijken van het tarief van het vorige aanslagjaar (tarieven aanslagjaar 2015: 2,630% voor ?grote? vennootschappen en 3,130% voor KMO?s) (art. 205quater, § 3, WIB 1992), en

het toe te passen percentage mag niet hoger zijn dan 3% voor ?grote? vennootschappen en 3,5% voor KMO?s (art. 205quater, § 5 en § 6, WIB 1992).

De tarieven voor de notionele interestaftrek voor het aanslagjaar 2016 bedragen dus:

1,630% voor ?grote? vennootschappen (2,630% voor aj. 2015 - 1 percentpunt), en

2,130% voor KMO?s (3,130% voor aj. 2015 - 1 percentpunt).

Kleine vennootschappen

'Kleine' vennootschappen zijn vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die voor het laatste en het voorlaatste afgesloten boekjaar, niet meer dan één van volgende criteria overschrijden (art. 15, W.Venn.):

jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50;

jaaromzet (exclusief btw): 7.300.000 euro;

balanstotaal: 3.650.000 euro,

tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt.

Notionele interestaftrek

De 'belastingaftrek voor risicokapitaal' (notionele interestaftrek) is een percentage van het eigen vermogen van de vennootschap aan het eind van het vorige belastbaar tijdperk, verminderd met de fiscale nettowaarde of de nettoboekwaarde van bepaalde activabestanddelen, en verminderd met bepaalde uitgedrukte niet-verwezenlijkte meerwaarden, belastingkredieten voor onderzoek en ontwikkeling, en kapitaalsubsidies. Het tarief van de aftrek wordt per aanslagjaar vastgelegd (art. 205bis, art. 205ter en art. 205quater, WIB 1992).

Kunnen genieten van de notionele interestaftrek:

Belgische ondernemingen;

Belgische vestigingen van buitenlandse ondernemingen;

non-profitorganisaties (nationaal of internationaal) en stichtingen onderworpen aan de Belgische Ven.B.;

buitenlandse ondernemingen die eigenaar zijn van onroerend goed gelegen in België of die in het bezit zijn van zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen.

Opgelet! Ondernemingen die al genieten van sommige andere fiscale voordelen, kunnen de notionele interestaftrek niet toepassen:

erkende Belgische coördinatiecentra die nog genieten van de fiscale regeling die het KB nr. 187 van 30 december 1982 heeft ingesteld;

ondernemingen gevestigd in een reconversiezone, zolang zij profiteren van de maatregelen vervat in de herstelwet van 31 juli 1984;

beleggingsvennootschappen;

coöperatieve vennootschappen tot stand gebracht in het kader van de werknemersparticipatie;

rederijen die toepassing maken van de ?tonnagebelasting?;

KMO?s die ervoor kiezen om een investeringreserve aan te leggen. Deze KMO?s kunnen de notionele interestaftrek niet toepassen voor de belastbare periode waarin ze een investeringsreserve hebben aangelegd, noch voor de volgende 2 jaar.

Bron: Stafdienst voor beleidsexpertise en -ondersteuning. ? Dienst Reglementering. ? Bericht aangaande de belastingaftrek voor risicokapitaal. ? Tarieven voor het aanslagjaar 2016, BS 11 mei 2016.

Zie ook:
- Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB 1992) - art. 205bis, art. 205ter en art. 205quater
- Wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999, BS 6 augustus 1999 (W.Venn.) - art. 15
- Koninklijk besluit nr. 187 van 30 december 1982 betreffende de oprichting van coördinatiecentra, BS 13 januari 1983.
- Herstelwet van 31 juli 1984, BS 10 augustus 1984