Aangepaste regeling voor consolidatieverslag bij arbeidsongevallen uitgesteld tot 2016

Het consolidatieverslag bij arbeidsongevallen zou normaal sinds begin dit jaar onder andere een beschrijving moeten bevatten van de stappen die moeten zorgen voor de professionele revalidatie en herscholing van de getroffene. En het Fonds voor arbeidsongevallen zou een bijkomende bemiddelingsopdracht krijgen.

Maar 1 januari 2015 bleek niet haalbaar. Dus zullen deze aanpassingen pas op 1 januari 2016 in werking treden.

1 januari 2016

Het Fonds voor arbeidsongevallen moet de overeenkomsten over de bij een arbeidsongeval verschuldigde vergoeding bekrachtigen. Die 'vergoedingsovereenkomsten' tussen de verzekeraar en de getroffene (of de rechthebbenden) worden opgemaakt bij blijvende arbeidsongeschiktheid, bij een dodelijk arbeidsongeval, en indien prothesen of orthopedische toestellen nodig zijn. Dat gebeurt op basis van vaste modellen die opgenomen zijn in een besluit van 10 december 1987.

Het consolidatieverslag bevat een gedetailleerde beschrijving van de letsels en hoe ze evolueren. Een wijzigings-KB van 17 juli 2014 heeft die beschrijving aangevuld met ingang van 1 januari 2015. Daardoor bevat het verslag bijvoorbeeld ook informatie over de professionele revalidatie van de getroffene. Maar die datum van inwerkingtreding wordt nu opgeschoven naar 1 januari 2016.

Daarnaast had men ook nog een bijkomende verplichting ingevoerd. Wanneer de voorgestelde graad van blijvende arbeidsongeschiktheid 10 procent of meer bedraagt, stuurt de verzekeringsonderneming het consolidatieverslag naar de medisch adviseur van de verzekeringsinstelling waarbij de getroffene is aangesloten. Binnen een termijn van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de ontvangst ervan, maakt de medisch adviseur schriftelijk zijn standpunt kenbaar. Maar ook die bijkomende verplichting wordt dus uitgesteld.

Tot slot werd de procedure voor de bemiddeling door de geneesheren van het Fonds voor arbeidsongevallen afgestemd op de nieuwe regels door een tweede wijzigings-KB van 17 juli 2014. Logischerwijs zal ook deze tekst pas in werking treden op 1 januari 2016.

Bron: Koninklijk besluit van 30 april 2015 tot wijziging van de inwerkingtredingsdatum van het koninklijk besluit van 17 juli 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende vaststelling van de wijze en voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor arbeidsongevallen, BS 13 mei 2015

Bron: Koninklijk besluit van 30 april 2015 tot wijziging van de inwerkingtredingsdatum van het koninklijk besluit van 17 juli 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2006 houdende vaststelling van de procedure van bemiddeling door de geneesheer van het Fonds voor arbeidsongevallen, BS 13 mei 2015