Wetgever stemt pensioenstelsels op elkaar af

Een wet van 28 april 2015 hervormt de pensioenen van de publieke sector. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine heeft het in de commissie voor de Sociale Zaken over 3 maatregelen:

1/ De geleidelijke afschaffing van de diplomabonificatie vanaf 1 januari 2016.

Het in rekening brengen van de diplomabonificatie bij de berekening van de loopbaanvoorwaarde voor het vervroegd pensioen bestaat enkel voor ambtenaren. Om de verschillende pensioenstelsels op elkaar af te stemmen, zal de diplomabonificatie volledig verdwenen zijn op 31 december 2029. De geleidelijke afschaffing gebeurt op basis van het aantal studiejaren. Er geldt een overgangsmaatregel voor het maximaal aantal bijkomende jaren en voor het voorafgaand verlof.

2/ De afschaffing van de inkomensgrenzen bij cumulatie met een rustpensioen voor gepensioneerden die 65 jaar zijn of een loopbaan van 45 jaar kunnen aantonen. Met ingang van 1 januari 2015. De nieuwe regels gelden ook voor de op 31 december 2014 lopende pensioenen en cumulaties.

Voor de pensioenen van de openbare sector is de afschaffing van de inkomensgrenzen de tegenhanger van de maatregelen die al werden genomen binnen het stelsel voor de zelfstandigen en voor de werknemers.

Een rustpensioen kan in die gevallen onbeperkt gecumuleerd worden met inkomsten uit een beroepsactiviteit. Er wordt wel geen bijkomend recht op wettelijk pensioen opgebouwd en de grensbedragen blijven behouden bij een vervroegd pensioen. De sanctie bij een eventuele overschrijding wordt naar rata van de overschrijding toegepast.

3/ De afschaffing van de pensioenbonus met ingang van 1 januari 2015.

Enkel degenen die, vóór 1 december 2014, beantwoorden aan de voorwaarden voor vervroegd pensioen of 65 jaar zijn met een minimumloopbaan van 40 jaar, bouwen de pensioenbonus verder op onder de huidige voorwaarden en behouden hun recht op deze bonus, ongeacht hun wettelijke pensioendatum. Ook hier worden de verschillende stelsels op elkaar afgestemd.

Bron: Wet van 28 april 2015 houdende bepalingen betreffende de pensioenen van de publieke sector, BS 13 mei 2015