Welvaartsaanpassing uitkeringsverzekering voor werknemers

Binnen de regeling van het KB op de geneeskundige verzorging en uitkeringen worden een paar bedragen opgetrokken.
Het gaat om welvaartsaanpassingen in uitvoering van het luik van het sociaal akkoord 2015-2016 over de welvaartsaanpassing van de sociale prestaties die toegekend worden in het stelsel van de uitkeringsverzekering voor werknemers.

Het gaat om basisbedragen die deels ook gebruikt werden bij de berekening van de geherwaardeerde bedragen van sommige sociale uitkeringen die opgesomd zijn in een bericht van de FOD Sociale Zekerheid dat op 20 mei verschenen is in het Belgisch Staatsblad.

In het KB van 28 april 2015 komen aan bod:

1/ De loongrens voor de berekening van ongeschiktheids- en invaliditeitsuitkeringen wordt op 1 april 2015 opgetrokken. Voor gerechtigden met een primaire ongeschiktheid of invaliditeit die aanvangt vanaf die datum wordt het maximumbedrag van het loon dat men in aanmerking neemt, vastgesteld op 100,9832 euro per dag.
Het Riziv geeft een overzicht van de verschillende reële bedragen, afhankelijk van de situatie waarin met zich bevindt. Bij een arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, moederschapsrust, werkverwijdering, geboorteverlof of adoptieverlof dat begint vanaf 1 april 2015, ligt het grensbedrag op 133,2473 euro.

2/ Voor de gerechtigden - 'hoedanigheid van regelmatige werknemer' ? die niet worden beschouwd als werknemer met persoon ten laste, is de minimum daguitkering 28,6368 euro (basisbedrag) vanaf 1 september 2015. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën.

3/ Voor de gerechtigde wiens arbeidsongeschiktheid uiterlijk op 31 december 2016 de duur van 6 jaar bereikt, wordt het bedrag van de invaliditeitsuitkering vanaf 1 januari 2016 met een herwaarderingscoëfficiënt van 2% verhoogd. Maar deze herwaardering is niet van toepassing op de gerechtigden die een minimumuitkering ontvangen.
Het gaat dus om gerechtigden die tussen 1 januari 2010 en 31 december 2010 arbeidsongeschikt werden voor een ziekteduur van 6 jaar.

Het Riziv geeft een uitgebreid overzicht van de bedragen en loonplafonds van de uitkeringen voor werknemers en zelfstandigen.

Bron: Koninklijk besluit van 28 april 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 13 mei 2015

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 31 juli 1996 KB geneeskundige verzorging en uitkeringen (KB op de geneeskundige verzorging en uitkeringen)
? Aanpassing buiten index op 1 april 2015 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen, BS 20 mei 2015