Nieuw stagereglement voor 'Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten'

De Nationale Raad van het 'Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten' (BIBF) heeft een nieuw stagereglement opgesteld voor de stagiairs boekhouders(-fiscalisten). Het is goedgekeurd bij KB van 10 april 2015.

Het BIBF heeft zijn stagereglement aangepast omdat sinds 1 juli 2013 ook boekhouders en fiscalisten die als loontrekkende of als ambtenaar hun beroep uitoefenen ('interne' boekhouders), op vrijwillige basis stagiair en lid kunnen worden van het BIBF. Tot vóór 1 juli 2013 konden immers enkel de zelfstandige boekhouders ('externe' boekhouders) zich bij het BIBF aansluiten.

Het BIBF stemde zijn plichtenleer hier al eerder op af, en past nu ook zijn stagereglement aan.

Daarnaast heeft het BIBF zijn stagereglement geactualiseerd en aangepast aan de praktijkervaring.

Het nieuwe stagereglement van het BIBF vervangt vanaf 29 mei 2015 het 'oude' reglement. Dat zit als bijlage bij het 'KB van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders'.

Heel wat regels werden overgenomen uit het 'oude' stagereglement. Hierna vermelden we dan ook enkel de belangrijkste nieuwigheden.

Inschrijving op de lijst van de stagiairs

De aanvraag tot inschrijving op de lijst van de stagiairs moet aangetekend verstuurd worden naar de Voorzitter van de Uitvoerende Kamer.

Om ontvankelijk te zijn, moet de aanvraag van zowel de kandidaat- externe stagiair (zelfstandige) als de kandidaat-interne stagiair (loontrekkende of ambtenaar) vergezeld zijn van een dossier met daarin:

een erkend diploma;

een bewijs van nationaliteit of van woonplaats, niet ouder dan 3 maanden;

een uittreksel uit het strafregister, niet ouder dan 3 maanden;

3 originele exemplaren van de stageovereenkomst, elk ondertekend door de stagemeester en door de stagiair;

een bewijs van betaling van de dossierkosten;

elk ander door het BIBF noodzakelijk geacht document van zowel de kandidaat-stagemeester als de kandidaat-stagiair.

Het dossier van de kandidaat-interne stagiair bevat bovendien:

voor wie het beroep uitoefent via een door de overheid bezoldigde betrekking: een kopie van de statutaire benoeming, een gedetailleerde omschrijving van het takenpakket en het organigram op het ogenblik van de aanvraag, allen ondertekend door de hiërarchische overste;

voor wie het beroep uitsluitend uitoefent in ondergeschikt dienstverband via een arbeidsovereenkomst: een kopie van de arbeidsovereenkomst en een attest ondertekend door de werkgever, met een gedetailleerde omschrijving van het takenpakket, en ook organigram van de onderneming op het ogenblik van de aanvraag.

Het dossier van de kandidaat-externe stagiair moet bovendien de volgende bewijzen bevatten:

een bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen of bij de nationale hulpkas voor de sociale verzekering der zelfstandigen, niet ouder dan 3 maanden;

het bewijs dat de kandidaat-stagiair beschikt over een verzekeringspolis die zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid dekt voor zijn persoonlijke activiteiten in het kader van zijn BIBF-stage.

Net zoals voordien, vangt de stageperiode aan op de dag dat de Uitvoerende Kamer de stagiair inschrijft op de lijst van de stagiairs.

Stageovereenkomst

De interne stagiair kan tijdens zijn stage geen prestaties leveren op zelfstandige basis voor zijn werkgever.

Als de stage op zelfstandige basis wordt verricht, worden de voorwaarden waaronder de dienstverlening zal gebeuren schriftelijk vastgelegd. De stage wordt verricht in het kader van een overeenkomst van zelfstandige dienstverlening. Deze overeenkomst wordt afgesloten, hetzij tussen de stagiair en zijn stagemeester, hetzij tussen de stagiair en zijn cliënt.
De stageovereenkomst is onderscheiden van de overeenkomst voor zelfstandige dienstverlening.

Wordt de stage verricht als interne stagiair, dan wordt benadrukt dat de stageovereenkomst die ondertekend wordt in het kader van de stage BIBF, geen arbeidsovereenkomst of gelijkwaardig document is.

Duur stage

De stage wordt in België volbracht. De Uitvoerende Kamer kan toestaan dat de stage voor maximaal één derde van de totale stageduur wordt volbracht in een andere EU-lidstaat. In dat geval kan de stagemeester een persoon zijn die in het betreffende land een hoedanigheid heeft die gelijkwaardig is met deze van erkend boekhouder(-fiscalist).

Op gemotiveerd verzoek van de stagiair, de stagemeester of de stagecommissie kan de Kamer de stage opschorten of beëindigen.

Rechten en plichten stagiair

De stagiair vervult gewetensvol zijn stage. Gedurende de volledige stageduur, moet de stagiair daadwerkelijk actief zijn in beroepswerkzaamheden van een erkend boekhouder(-fiscalist).

Enkel de beroepswerkzaamheden van een erkend boekhouder(-fiscalist) verricht op zelfstandige basis, in hoofd- of bijberoep, komen in aanmerking voor de stage van de externe stagiairs.

Voor de interne stagiairs komen enkel de beroepswerkzaamheden van een erkend boekhouder(-fiscalist) in het kader van een arbeidsovereenkomst of een door de overheid bezoldigde betrekking in aanmerking.

Voor hetgeen niet expliciet wordt voorzien in het nieuwe stagereglement, zijn de stagiairs onderworpen aan dezelfde regels als de erkende boekhouders(-fiscalisten), met inbegrip van de identificatieplicht zoals voorzien door de anti-witwaswetgeving.

Rechten en plichten stagemeester

De voorwaarden om stagemeester te kunnen zijn in het kader van een BIBF-stage zijn uitgebreid:

de kandidaat-stagemeester moet als erkend boekhouder BIBF of erkend boekhouder-fiscalist BIBF, accountant IAB, of bedrijfsrevisor IBR tenminste 5 jaar ingeschreven zijn op het tableau van de leden van het BIBF, van het IAB of van het IBR. De ervaring bij de verschillende Instituten is cumuleerbaar, net als de hoedanigheid van extern of intern lid. Gedurende een periode van 5 jaar, die begint te lopen vanaf 29 mei 2015, zal een kandidaat-stagemeester die intern erkend boekhouder of intern erkend boekhouder-fiscalist is, niet moeten voldoen aan de vereisten van 5 jaar inschrijving op het tableau van de leden van het BIBF. Hij zal enkel 5 jaar nuttige beroepservaring moeten aantonen als erkend boekhouder(-fiscalist);

enkel zelfstandige (externe) beroepsbeoefenaars kunnen als stagemeester optreden voor een externe stagiair BIBF. Interne stagiairs BIBF kunnen kiezen tussen een interne of een externe beroepsbeoefenaar als stagemeester;

externe kandidaat-stagemeesters moeten in de beroepspraktijk actief zijn in hoofdberoep. De Uitvoerende Kamer kan van deze regel afwijken. De kandidaat-stagemeester moet hiertoe een voldoende beschikbaarheid (in tijd) en een brede beroepservaring kunnen aantonen;

de kandidaat-stagemeester mag geen tuchtrechterlijke veroordelingen hebben opgelopen binnen zijn/haar beroepsinstituut, behoudens indien hij/zij eerherstel verkreeg;

de kandidaat-stagemeester moet in orde zijn met zijn/haar verplichting inzake permanente vorming;

de externe kandidaat-stagemeester moet een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten hebben en moet zijn/haar verplichtingen inzake de anti-witwaswetgeving ten aanzien van het Beroepsinstituut vervuld hebben;

de kandidaat-stagemeester moet in orde zijn met de ledenbijdrage.

De stagemeester is niet verantwoordelijk voor de beroepsdaden die de externe stagiair in de persoonlijke dossiers van de stagiair heeft verricht.

De kandidaat-stagemeester draagt zijn/haar kennis en beroepservaring over aan zijn/haar stagiair op een waardige en professionele wijze zonder dat hiervoor enige directe of indirecte vergoeding verschuldigd is.
De stagemeester vervult zijn rol op geheel vrijwillige basis. Hij/zij kan zich niet laten vergoeden voor de opvolging en de begeleiding van de stagiair in het kader van de persoonlijke dossiers van zijn/haar stagiair.

In werking

Het KB van 10 april 2015, dat het nieuwe BIBF-stagereglement goedkeurt, treedt in werking op 29 mei 2015.

Ook het nieuwe stagereglement treedt op die dag in werking.

Bron: Koninklijk besluit van 10 april 2015 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, BS 19 mei 2015.

Zie ook:
- Wet 25 februari 2013 tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (I), BS 19 maart 2015.
- Wet van 25 februari 2013 tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (II), BS 19 maart 2013.
- Koninklijk besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de «erkende boekhouders» en «erkende boekhouders-fiscalisten», BS 12 februari 2003 - hoofdstuk IV.
- Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, BS 11 mei 1999 - titel VI., art. 43, art. 44, art. 45/1 en art. 51