Nieuw aanvraagformulier voor bodemattest

Vanaf 1 juni 2015 moet u het bodemattest aanvragen met een nieuw formulier. Het formulier is aangepast aan de nieuwe indelingslijsten van risico-inrichtingen.

Geen nieuwe gegevens

Op het nieuwe formulier moeten dezelfde gegevens ingevuld worden als op het oude formulier. Zij gaan onder meer over de aanvrager van het attest, het perceel, de te betalen retributie en de bewijsstukken.

Retributie

Wat wel verandert, is het bedrag van de retributie voor een bodemattest voor een deel van een perceel. Dat bedraagt - als gevolg van de tweejaarlijkse indexaanpassing - 202 euro. Vroeger 200 euro. Het nieuwe bedrag staat op het nieuwe formulier.

Indelingslijst

OVAM wijst er in het document op dat een bodemattest niet volstaat wanneer u gronden wil overdragen waarop een risico-inrichting aanwezig is of was. Overdracht is dan enkel mogelijk als er een rechtsgeldig oriënterend onderzoek is uitgevoerd door een erkende bodemsaneringsdeskundige en als dat onderzoek bij OVAM is ingediend.

Of er al dan niet van een risico-inrichting sprake is kan u terugvinden op de lijst van risico-inrichtingen. Vroeger was er maar één lijst, de zgn. Vlarem I-indelingslijst (kolom 8 van bijlage 1 van Vlarem I). Voortaan zijn er twee lijsten van risico-inrichtingen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen inrichtingen waarvan de exploitatie is gestart vóór 1 juni 2015 en inrichtingen waarvan de exploitatie is begonnen na 31 mei 2015.

Voor inrichtingen met een exploitatiedatum van voor 1 juni 2015 is de lijst met risico-inrichtingen terug te vinden in bijlage 1 van het Vlarebo. Voor inrichtingen die zijn gestart na 31 mei 2015 staat de lijst van risico-inrichtingen in bijlage 1 van Vlarem 1 (kolom 8).

Beide lijsten zijn niet gelijk. De Vlarem I-indelingslijst wordt op 1 juni 2015 immers ingrijpend aangepast aan de CLP-Verordening.

Daarom wordt er vanaf 1 juni 2015 gewerkt wordt met twee lijsten van risico-inrichtingen. De huidige lijst van risico-inrichtingen wordt opgenomen in bijlage 1 van het Vlarebo en wordt gebetonneerd voor de inrichtingen waarvan de exploitatie dateert van voor 1 juni 2015. De lijst van risico-inrichtingen waarvan de exploitatie dateert van na 31 mei 2015 blijft geïntegreerd in de lijst van hinderlijke inrichtingen in bijlage 1 van Vlarem I. Maar dan wel aangepast aan de CLP-Verordening.

Inwerkingtreding

Het MB van 28 april 2015 treedt in werking op 1 juni 2015.

Aanvragen die voor 1 juni zijn ingediend met het oude modelformulier en pas vanaf 1 juni 2015 of later door OVAM worden beoordeeld, blijven rechtsgeldig.

Bron: Ministerieel Besluit van 28 april 2015 tot vaststelling van modelformulier voor aanvraag van een bodemattest, BS 20 mei 2015