Regels voor registratie en hypothecaire overschrijving van notariële akten vervroegd van toepassing

De wetgever keurde eind 2013 een aantal maatregelen goed om notariële akten die ter registratie en hypothecaire overschrijving moeten aangeboden worden, sneller en efficiënter af te handelen. Een KB van 12 mei 2015 laat enkele van deze maatregelen vervroegd in werking treden.

Gelijktijdige aanbieding

Sinds 10 januari 2014 moeten akten die aan de hypotheekbewaarder moeten aangeboden worden én ook geregistreerd moeten worden, gelijktijdig aangeboden worden. Dit voor zover de termijn van hypothecaire overschrijving en de termijn voor aanbieding ter registratie niet verschillen.

De 'wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen' maakte deze maatregel in een eerste fase enkel van toepassing op de gedematerialiseerde akten, en vanaf 1 januari 2016 ook op de akten op papieren drager.
Daarnaast schreef ze in het W.Reg. in dat de ontvanger de registratie van de akte weigert zolang de hypotheekbewaarder van het hypotheekkantoor met hetzelfde ambtsgebied als het registratiekantoor, weigert om de overschrijving voor een akte te doen. Ook deze maatregel zou pas vanaf 1 januari 2016 in werking treden (nieuw art. 5bis, tweede lid en derde lid, W.Reg.(Vl.); art. 45 en art. 87, 6°, eerste lid, wet van 21 december 2013).

Opgelet !
Het KB van 12 mei 2015 vervroegt nu de datum van 1 januari 2016. Daardoor treden beide maatregelen al op 18 mei 2015 in werking.

Termijnen voor aanbieding ter registratie

De termijn om een notariële akte ter registratie aan te bieden bedraagt 15 dagen. Behalve in geval van een openbare verkoop van een onroerend goed, voor processen-verbaal van het ontbreken van hoger bod of van definitieve toewijs; in dat geval bedraagt de termijn 2 maanden.
De termijn voor aanbieding ter registratie bedraagt 4 maanden, ingaande met de dag van het overlijden der erflaters of schenkers, voor testamenten en voor daarmee bij artikel 141, 3°, tweede alinea, W.Reg (Vl.) (n.v.d.r. ondertussen werd artikel 141, W.Reg (Vl.) al opgeheven) gelijkgestelde schenkingen, voor akten van derzelver herroeping, voor verklaringen m.b.t. testamenten in de internationale vorm, en voor akten van bewaargeving van een testament door de erflater.

Indien bovenstaande akten niet binnen de gestelde termijnen werden geregistreerd - omdat de ontvanger de registratie van de akte weigert zolang de hypotheekbewaarder van het hypotheekkantoor met hetzelfde ambtsgebied als het registratiekantoor weigert om de overschrijving te doen (art. 5bis, derde lid, W.Reg. (Vl.)) - bedraagt de termijn 7 dagen, te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving door de hypotheekbewaarder aan de notaris van de weigering om de akte over te schrijven. Deze nieuwe termijn verstrijkt in geen geval vóór het einde van de wettelijke aanbiedingstermijn (art. 32, 1°, derde lid, W.Reg.(Vl.); art. 48, 2° en art. 87, 7°, eerste lid, wet van 21 december 2013).

Opgelet !
De wet van 21 december 2013 liet deze laatste maatregel oorspronkelijk ook in werking treden op 1 januari 2016, maar het KB van 12 mei 2015 maakt de termijn van 7 dagen al van toepassing vanaf 18 mei 2015.

Ook voor akten van bestuursoverheden en agenten van de Staat, provincies, gemeenten en openbare instellingen die verplicht onderworpen zijn aan de formaliteit van de registratie en aan die van de hypothecaire overschrijving, bedraagt de registratietermijn 15 dagen. Behalve bij openbare verkoop van een onroerend goed, voor processen-verbaal van het ontbreken van hoger bod en die van definitieve toewijs; dan bedraagt de termijn 2 maanden.

Indien deze akten niet binnen de 15 dagen werden geregistreerd - omdat de ontvanger de registratie van de akte weigert zolang de hypotheekbewaarder van het hypotheekkantoor met hetzelfde ambtsgebied als het registratiekantoor weigert om de overschrijving te doen (art. 5bis, derde lid, W.Reg. (Vl.)) - bedraagt ook hier de termijn 7 dagen, te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving door de hypotheekbewaarder aan de bestuursoverheden of agenten van de Staat, provincies, gemeenten en openbare instellingen, van de weigering om de akte over te schrijven.
Deze nieuwe termijn verstrijkt in geen geval vóór het einde van de wettelijke aanbiedingstermijn van 15 dagen (art. 32, 3°bis, derde lid, W.Reg.(Vl.); art. 48, 2° en art. 87, 7°, eerste lid, wet van 21 december 2013).

Opgelet !
De wet van 21 december 2013 maakte ook deze maatregel oorspronkelijk van toepassing vanaf 1 januari 2016, maar het KB van 12 mei 2015 maakt de termijn van 7 dagen al van toepassing vanaf 18 mei 2015.

Bron: Koninklijk besluit van 12 mei 2015 tot vaststelling van de datum van vervroegde inwerkingtreding van de artikelen 5bis, tweede en derde lid, 32, 1°, derde lid en 32, 3° bis, tweede lid, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, zoals ingevoegd in dat Wetboek bij de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, BS 18 mei 2015.

Zie ook:
- Wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, BS 31 december 2013 - art. 45, art. 48, 2° en 3° en art. 87, 5°, 6° en 7°
- Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten van 30 november 1939, BS 1 december 1939 (W. Reg. (Vl.)) - art. 5bis en art. 32, 1°, derde lid en 3°bis, tweede lid