Raad van State vernietigt elke vorm van bijzondere jacht

In het Jachtopeningsbesluit van 28 juni 2013 legt de Vlaamse regering de periodes vast waarop er gejaagd mag worden op wild. Voor konijnen is dat van 15 augustus tot eind februari van het daaropvolgende jaar, voor wilde eenden, van 15 augustus tot eind januari, voor wilde zwijnen, van 1 januari tot en met 14 juli en van 1 augustus tot eind december, enz. Het Jachtopeningsbesluit is 5 jaar geldig en loopt nog tot juni 2018.

Jagen buiten de gereglementeerde periodes is verboden, tenzij men zich kan beroepen op het regime van de bijzondere jacht. Maar dat regime wordt nu geschrapt door de Raad van State.

Bijzondere bejaging

Aan de basis van het Jachtopeningsbesluit ligt het Jachtdecreet. Dat zegt dat de Vlaamse regering de data van opening en sluiting van de jacht mag vastleggen, én dat de regering mag afwijken van de voorschriften van het Jachtdecreet om 6 redenen. Het Jachtopeningsbesluit herneemt 2 van die redenen. Het besluit maakt zo bijzondere bejaging mogelijk:

ter bescherming van de wilde fauna of flora, of ter instandhouding van de natuurlijke habitats; en

in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer.

Dreigende schade?

Maar het Jachtopeningsbesluit voegt er op eigen initiatief een derde reden aan toe. Namelijk: ?ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, weiden of eigendommen?.
Het Jachtdecreet biedt daarvoor geen rechtsgrond.

En dus schrapt de Raad van State maar ineens de volledige reglementering op de bijzondere jacht uit het Jachtopeningsbesluit: artikel 7 wordt integraal vernietigd.

Op dit ogenblik kan er dus alleen gejaagd worden tijdens de gewone openingstijden. Elke vorm van jacht daarbuiten is verboden.

Tenzij het zou gaan om de 'bestrijding van wild'. Het Jachtdecreet laat immers toe om wild dat effectief schade toebrengt aan gewassen, teelten, bossen of eigendommen, te bestrijden. De eigenaar en grondgebruiker, en hun inwonende familieleden, mogen in dat geval het wild terugdrijven, en eventueel zelfs doden, of laten doden.
Er bestond, en er bestaat echter géén rechtsgrond voor jacht buiten de normale openingstijden omwille van dreigende schade.

Reparatie volgt ...

De regering wil dit mankement snel repareren. Op 30 april 2015 legde zij al een 'ontwerp van decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Jachtdecreet van 24 juli 1991' neer bij het Vlaams Parlement. In die ontwerptekst krijgt de Vlaamse regering expliciet de bevoegdheid om de bijzondere jacht te regelen:

ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;

ter voorkoming van belangrijke schade aan andere goederen in eigendom of gebruik;

ter bescherming van de wilde fauna of flora, of ter instandhouding van de natuurlijke habitats; en

voor de veiligheid van het luchtverkeer.

Het ontwerpdecreet wordt momenteel besproken in het Vlaams Parlement.

Bron: RvS 23 april 2015, nr. 230.938.

Zie ook:

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2013 betreffende de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2018, BS 3 juli 2013 (Jachtopeningsbesluit 2013-2018).

Jachtdecreet, BS 7 september 1991.