Kleine correctie in MB dat diensten aanduidt voor het indienen van btw-aangiftes

Een MB van 13 mei 2015 vervangt de benaming van ?de administratie bevoegd voor de belasting over de toegevoegde waarde? in het MB van 20 december 2001 door haar nieuwe benaming.

Dit laatste MB duidt de diensten aan waar de belastingplichtigen hun btw-aangifte (maand- of kwartaalaangifte), hun jaarlijkse opgave van afnemers-belastingplichtigen (btw-listing) of hun intracommunautaire opgave moeten indienen.

Om in te spelen op het moderniseringsproces van de FOD Financiën stemde de wet van 25 april 2014 de benamingen van de administraties van de FOD Financiën af op de nieuwe organisatiestructuur van de fiscale wetboeken en wetten.
Deze wet verving onder meer de 'oude' benaming van ?de administratie bevoegd voor de belasting over de toegevoegde waarde? in tal van artikelen van het Btw-Wetboek, en in andere fiscale wetboeken en wetten, door haar nieuwe, officiële benaming ?de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde?.

Het MB van 13 mei 2015 vervangt nu ook in het MB van 20 december 2001 de 'oude' benaming van ?de administratie bevoegd voor de belasting over de toegevoegde waarde? door haar nieuwe, officiële benaming.

In werking

Het MB van 13 mei 2015 treedt retroactief in werking vanaf 16 mei 2014.
Op die dag trad ook de wet van 25 april 2014 in werking.

Bron: Ministerieel besluit van 13 mei 2015 tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2001 met betrekking tot de diensten waar de documenten bedoeld in de artikelen 53, § 1, eerste lid, 2°, 53ter, 1°, 53quinquies en 53sexies van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde moeten worden ingediend, BS 26 mei 2015.

Zie ook:
- Wet van 25 april 2014 tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen, BS 16 mei 2014.
- MB van 20 december 2001 met betrekking tot de diensten waar de documenten bedoeld in de artikelen 53, § 1, eerste lid, 2°, 53ter, 1°, 53quinquies en 53sexies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde moeten worden ingediend, BS 19 januari 2002.