3 organen ondersteunen pensioenhervorming

Een wet van 21 mei 2015 heeft 3 organen opgericht die de pensioenhervorming moeten ondersteunen:

een Academische Raad die wetenschappelijke adviezen over voorstellen inzake pensioenen geeft;

een Nationaal Pensioencomité dat instaat voor de sociale arbitrage bij die voorstellen;

een Kenniscentrum dat technische ondersteuning verleent aan de raad en het comité, en aan de ministers die bevoegd zijn voor pensioenen.

Academische Raad

De positieve ervaring van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 wordt bevestigd. In de voorbije zittingsperiode hebben 12 wetenschappers een verslag uitgewerkt waarin voorstellen staan om de pensioenstelsels op een structurele manier te hervormen. De regering heeft zich door die voorstellen laten inspireren, maar er is nood aan bijkomende analyses, en dus wordt de commissie bestendigd in de vorm van een 'Academische Raad' waarin de experts van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 zitting zullen hebben.

Kenniscentrum

De Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 onderstreept het belang van voorbereidend onderzoek. Het is dan ook de bedoeling dat alle kennis over de pensioenen die bij de verschillende administraties, openbare instellingen en instellingen van openbaar nut beschikbaar is, gecentraliseerd wordt onder de benaming 'Kenniscentrum'.

Een begeleidend comité coördineert de samenbundeling van kennis. Het Kenniscentrum zal ook technische bijstand verlenen aan het Nationaal Pensioencomité, de Academische Raad en aan de voor pensioenen bevoegde ministers. De beschikbare informatie is vooraf al gecoördineerd en dus hoeft men zich niet meer te richten tot aparte administraties of instellingen Het secretariaat van het Kenniscentrum zal worden toevertrouwd aan het Federaal Planbureau.

Nationaal Pensioencomité

Het 'Nationaal Pensioencomité' wordt het orgaan bij uitstek voor het sociaal overleg over de pensioenhervorming. Het comité is een raadgevend orgaan dat advies uitbrengt over alle voorstellen inzake pensioenen. Die adviezen worden uitgebracht in de vorm van verslagen die de verschillende in het comité uiteengezette standpunten weergeven.

Naast een voorzitter en een ondervoorzitter telt het comité 24 vaste leden:

8 leden die de werkgevers en de zelfstandigen vertegenwoordigen;

8 leden die de werknemers en de personeelsleden uit de overheidssector vertegenwoordigen;

8 leden die de federale overheid vertegenwoordigen.

Er worden evenveel plaatsvervangende leden benoemd als het comité vaste leden telt. De plaatsvervangende leden zijn, wanneer zij een vast lid vervangen, stemgerechtigd.

Het secretariaat van het comité werd toevertrouwd aan de secretariaten van de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB).

In werking

De wet van 21 mei 2015 treedt in werking op 1 juni 2015.

Bron: Wet van 21 mei 2015 tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad, BS 22 mei 2015