Centraal meldpunt voor wie geen commerciële telefoontjes wil

Er komt één centraal meldpunt waar telefoonabonnees terecht kunnen wanneer ze geen direct marketingtelefoontjes meer willen krijgen. Op die manier ontstaat er een unieke databank. Een nieuw besluit legt de voorwaarden vast waaraan dit centrale meldpunt moet voldoen. En het verplicht alle telefoonoperatoren om er bij aan te sluiten.

Erkenning centraal meldpunt

Er komt een uniek gegevensbestand met alle telefoonnummers van telefoonabonnee's die geen direct marketingoproepen willen ontvangen. Een oproep naar een nummer in het gegevensbestand is in principe verboden. Wie dat verbod niet naleeft, kan een geldboete oplopen.

De vereniging of organisatie die als centraal meldpunt wil fungeren, moet aan een hele reeks erkenningsvoorwaarden voldoen. Zij gaan over

het gebruiksgemak van het meldpunt;

de afwezigheid van winstbejag;

de toegang voor de marketeers; en

de bescherming van de privacy.

Gebruiksgemak

Er moet gewerkt worden met één enkel contactpunt. Dat ene contactpunt moet het verzet van de abonnees van alle telefoonoperatoren registreren.

De abonnee moet zijn verzet tegen telefonische direct marketing via verschillende kanalen kunnen melden: per telefoon, per brief of via internet. Zich uitschrijven of zijn inschrijving wijzigen moet op dezelfde manier kunnen. En dit alles zonder kosten.

Wie zich inschrijft, uitschrijft of zijn inschrijving wijzigt krijgt daarvan binnen vijf werkdagen een gedateerde bevestiging. Per brief of op een andere duurzame drager. Die bevestiging licht onder meer de prioriteitsregeling toe. Die prioriteitsregeling betekent dat het verzet een eerder gegeven toelating stopzet, zelfs als die op contractuele basis is gegeven. Het verzet geldt dan weer niet ten aanzien van een onderneming die van de abonnee een individuele toelating heeft gekregen op een latere datum dan die van het algemeen verzet.

De inschrijving is onbeperkt geldig. Ze eindigt maar in drie gevallen: bij uitschrijving, als het telefoonnummer niet meer gekoppeld is aan de inschrijver en als het nummer niet meer actief is.

De abonnee moet op elke moment zijn gegevens via internet kunnen raadplegen. Wie geen internet heeft moet zijn gegevens kunnen opvragen.

Geen winstbejag

De beherende vereniging of organisatie moet een vzw zijn. Ze moet opgericht zijn voor onbepaalde duur. Haar maatschappelijk doel moet strikt beperkt zijn tot de opdrachten die in het WER zijn vermeld.

Het bestuurdersmandaat is onbezoldigd. Deelname in andere verenigingen of organisaties kan alleen als die zelf geen winstgevend doel hebben en mits hun maatschappelijk doel gelijkaardig is aan dat van de vereniging of organisatie zelf.

Ze moet de kosten beperken tot wat strikt nodig is voor de efficiënte uitvoering van haar opdracht.

En bij ontbinding moet ze de gegevens gratis overmaken aan haar opvolger. Ook het overige netto-actief gaat naar haar opvolger. Als er nog geen opvolger is, maakt ze alles over aan de telefoonoperatoren.

Toegang marketeers

Wie aan direct marketing doet moet op elk moment via elektronische weg toegang kunnen krijgen tot het gegevensbestand met de telefoonnummers die geen oproepen willen ontvangen. Zowel een eenmalige raadpleging als toegang voor een langere duur moet mogelijk zijn. Het toegangsrecht bestaat zowel voor de ondernemingen die zelf met eigen middelen aan telefonische direct marketing doen als voor ondernemingen, zoals call centra, die werken voor derden.

De vergoeding die de marketeers moeten betalen, beperkt zich tot wat strikt nodig is om de kosten voor de gegevenstoegang en de investeringskosten die daarvoor nodig zijn te dekken. Dat betekent dat de operationele kosten die verbonden zijn aan het gebruik van de geregistreerde gegevens voor de marketeers zijn. Het gaat bv. om de onderhoudskosten van het online-platform, de communicatiekosten, de vaste kosten en de secretariaatskosten.

De toewijzing van de kosten moet transparant gebeuren. Dit alles in overleg met de telefoonoperatoren en de direct marketingondernemingen. De kostenverdeling staat in het huishoudelijk reglement.

Bescherming privacy

De organisatie of vereniging beveiligt de gegevens tegen diefstal of misbruik. Ze duidt een aangestelde voor de gegevensbescherming of een veiligheidsconsulent aan.

Ze mag enkel relevante gegevens meedelen aan wie aan direct marketing wil doen. Concreet mogen enkel de telefoonnummers worden meegedeeld en de datum waarop de abonnee heeft gemeld dat hij geen oproepen meer wil ontvangen.

Wie die gegevens krijgt, mag ze enkel gebruiken om na te gaan of iemand zich al dan niet verzet tegen direct marketing.

Rapportering

Voor eind maart van elk jaar maakt het contactpunt een verslag over aan de betrokken ministers en aan de privacycommissie. Met daarin uitleg over de werkzaamheden van het jaar daarvoor en over de interne privacy- en impactanalyses.

De ministers kunnen een vertegenwoordiger aanwijzen die alle bijeenkomsten van de statutaire organen kan bijwonen. Niet om mee te beslissen, maar wel om na te gaan of de regels worden nageleefd. Ze kunnen alle stukken van de vereniging inzien.

Intrekking erkenning

De erkenning wordt ingetrokken van zodra de voorwaarden niet meer worden nageleefd.

Telefoonoperatoren

De telefoonoperatoren zijn verplicht om het verzet van hun abonnees tegen direct marketing uitsluitend via het centrale contactpunt te laten verlopen. Ze lichten hun abonnees in over het bestaan van het centrale meldpunt en verwijzen abonnees die geen direct marketingoproepen willen ontvangen door naar het meldpunt.

Ze verwittigen het meldpunt van zodra een oproepnummer niet meer aan een abonnee is toegekend of wanneer dat nummer niet meer actief is. Op die manier blijft de gegevensbank steeds actueel.

De telefoonoperatoren staan in voor alle kosten voor de informaticastructuur en de software. Met uitzondering van de toegangskosten en de daaraan gekoppelde investeringskosten. Die zijn ten laste van de marketeers. Concreet staan de operatoren bv. in voor de opstartkosten van het platform en voor de kosten van de online inschrijvingstool. De verdeelsleutel tussen de telefoonoperators wordt in onderling overleg vastgelegd in het reglement van inwendige orde.

Inwerkingtreding

Het nieuwe KB van 12 mei 2015 treedt in werking op 1 juni 2015.

Bron: Koninklijk besluit van 12 mei 2015 tot vaststelling van de erkenningscriteria van de vereniging of organisatie bedoeld in de artikelen VI.114 en XIV.81 van het Wetboek van economisch recht, BS 22 mei 2015

Zie ook:
WER, art. VI.114 en XIV.81