Regels voor Europese octrooiaanvragen vanaf 22 september 2014 krijgen uitvoering

Voor Europese octrooiaanvragen vanaf 22 september 2014 of later zijn de regels uit het Wetboek van economisch recht van toepassing. Die krijgen nu uitvoering. Het uitvoeringsbesluit regelt onder meer de indiening van de Europese octrooiaanvraag, het omzetten van een Europese aanvraag naar een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien die rechtsgevolgen hebben in België.

Europese octrooiregels in WER

Op dit moment zijn er drie wettelijke regelingen van toepassing op de Europese octrooien. Zij worden parallel toegepast in functie van de datum van indiening van de octrooiaanvraag en de datum van verlening van het octrooi.

Voor Europese octrooiaanvragen die ingediend zijn vanaf 22 september 2014 en voor de Europese octrooien die zijn verleend op basis van die aanvragen, vinden we de toepasselijke regels terug in de artikelen XI.82 tot XI.90 van Boek XI van het Wetboek van economisch recht (WER). Een van de nieuwigheden is dat er - als gevolg van gemeenschapsrecht - een onderscheid wordt gemaakt tussen Europees octrooien met eenheidswerking en zonder eenheidswerking.

Een nieuw besluit geeft nu uitvoering aan de Europese octrooiregels uit het WER. De nieuwe uitvoeringsregels zijn grotendeels gelijk aan de regels uit het KB van 5 december 2007. Die gelden voor de Europese octrooien die zijn aangevraagd voor 22 september 2014.

Bekendmaking Europese octrooiaanvragen

Wie een Europees octrooi wil, kan zijn aanvraag indienen bij ofwel de Dienst voor de Intellectuele Eigendom van onze FOD Economie (DIE), ofwel bij het Europees Octrooibureau.

Het publiek kan alle Europese octrooiaanvragen consulteren bij de DIE. Van zodra ze gepubliceerd zijn door het Europees Octrooibureau.

Vertaling conclusies octrooiaanvraag

Een Europese octrooiaanvraag verleent nog geen echte bescherming. Maar iemand die de uitvinding waarop de aanvraag betrekking heeft in ons land heeft geëxploiteerd vanaf de dag waarop de conclusies van de aanvraag voor het publiek toegankelijk zijn in één van de nationale landstalen bij de DIE kan een vergoeding moeten betalen.

Het nieuwe besluit legt de regels vast waaraan de aan de DIE voorgelegde vertaling van de conclusies moet voldoen. Ze moet op de voorzijde van wit A4-papier getypt of gedrukt zijn, met zwarte letters. Op een afzonderlijke pagina staan het indieningsnummer en de indieningsdatum, het publicatienummer, de publicatiedatum, de vertaalde titel van de uitvinding en de naam van de aanvrager.

De DIE stelt de vertaling ter beschikking van het publiek van zodra ze aan de vormregels voldoet. Hij vermeldt in het aanvraagdossier de datum waarop dit is gebeurd.

Consultatie Europese octrooien

De DIE zorgt er voor dat het publiek de toegekende Europese octrooien zonder eenheidswerking kan consulteren. Dit vanaf het moment waarop het bericht waarbij het octrooi is verleend in het Europees Octrooiblad is gepubliceerd.

Bij een gewijzigd of beperkt Europees octrooi zonder eenheidswerking geldt een gelijkaardige consultatieregeling.

Vertaling Europees octrooischrift

Als het door het Europees Octrooibureau verleende octrooi zonder eenheidswerking niet is opgesteld in één van onze nationale talen, moet de Europese octrooihouder aan de DIE een vertaling van het octrooischrift in één van onze landstalen bezorgen. Dat is wel enkel nodig wanneer in de octrooiaanvraag bescherming werd gevraagd in ons land.

Die vertaling moet in één exemplaar bij de DIE ingediend worden binnen drie maanden vanaf de dag waarop de vermelding van de verlening van het octrooi werd gepubliceerd in het Europees Octrooiblad. Wanneer het gaat om een nieuw octrooischrift begint die termijn van drie maanden te lopen vanaf de dag waarop de beslissing over de ingestelde oppositie werd gepubliceerd in het Octrooiblad. Gaat het om een gewijzigd Europees octrooischrift dan start de termijn op de dag waarop de vermelding van de beslissing tot beperking werd gepubliceerd.

De vertaling moet aan specifieke vormregels voldoen.

Op een afzonderlijke pagina wordt het indieningsnummer, de indieningsdatum, het publicatienummer, de verleningsdatum, de vertaalde titel van de uitvinding en de naam van de houder van het Europees octrooi zonder eenheidswerking vermeld.

De DIE stelt de vertaling van het octrooischrift onmiddellijk ter beschikking van het publiek.

Verzoek tot herstel

Wanneer de octrooihouder zijn vertaling in een van onze landstalen niet tijdig heeft ingediend, verliest hij zijn rechten. De DIE kan onder bepaalde voorwaarden zijn rechten herstellen.

De octrooihouder moet wel expliciet vragen om zijn rechten te herstellen. En dat moet gebeuren

ofwel binnen twee maanden vanaf de datum waarop de oorzaak voor het niet naleven van de termijn is verdwenen;

ofwel binnen twaalf maanden vanaf de datum van het verstrijken van de termijn om de vertaling in te dienen.

De datum die het eerst komt, telt.

In het verzoekschrift vermeldt de octrooihouder waarom hij de termijn niet heeft nageleefd. Bewijzen moeten die redenen ondersteunen. En die moeten bezorgd worden binnen twee maanden na indiening van het verzoekschrift.

Als de DIE van plan is het herstel te weigeren, dan moet de octrooihouder wel eerst de kans krijgen om zijn commentaar te geven op de voorgenomen weigering. Hij heeft daar twee maanden de tijd voor, vanaf de kennisgeving van de geplande weigering.

Register van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België

De DIE houdt een register bij van alle Europese octrooien zonder eenheidswerking maar met rechtsgevolgen in België. Daarin staat

het nummer van het octrooi;

de naam van de octrooihouder;

de titel van de uitvinding;

de indieningsdatum en de publicatiedatum van de octrooiaanvraag;

de datum waarop de vertaling van de conclusies ter beschikking werd gesteld van het publiek;

de datum waarop de octrooiverlening in het Europees Octrooiblad is gepubliceerd;

de datum waarop de vertaling van het octrooischrift bij de DIE is ingediend;

de datum waarop oppositie is ingesteld tegen het afgeleverde octrooi.

In het register komen ook de latere naamswijziging van de octrooihouder, de overdracht van het octrooi en het verval, de wijziging, de beperking, de herroeping of de nietigverklaring van het octrooi.

De lijst van de ingeschreven en de vervallen of nietigverklaarde octrooien komt in de Verzameling der Uitvindingsoctrooien.

Jaartaks

Om het Europees octrooi zonder eenheidswerking maar met rechtsgevolgen in België in stand te houden, moet de octrooihouder een jaartaks betalen aan de DIE.

De jaartaks voor de instandhouding moet vooraf betaald worden. De betaling vervalt op de laatste dag van de maand die overeenkomt met de maand waarin de Europese octrooiaanvraag is ingediend. Hij wordt voor het eerst betaald voor het jaar dat volgt op het jaar waarin de verlening van het octrooi in het Europees Octrooiblad is gepubliceerd.

Het bedrag en de betalingswijze zijn dezelfde als bij een Belgisch octrooi.

Omzetting naar Belgische octrooiaanvraag

De houder van een Europees octrooiaanvraag kan in bepaalde gevallen vragen om de Belgische octrooiprocedure op te starten.

De omzettingsprocedure wordt gestart van zodra de DIE de aanvraag tot omzetting in een Belgische octrooiaanvraag heeft ontvangen.

De regels die gelden voor de Belgische octrooiaanvragen zijn in principe van toepassing op de in Belgische octrooiaanvragen omgezette Europese octrooiaanvragen. Maar een doorgezonden Europese octrooiaanvraag mag niet onderworpen worden aan Belgische vormvoorschriften die afwijken van of een aanvulling zijn op de door het Europees Octrooiverdrag vastgestelde voorwaarden.

Een omgezette Europese octrooiaanvraag krijgt een nationaal registratienummer. En men gaat ervan uit dat de aanvraag is neergelegd op de neerleggingsdatum van de Europese aanvraag. Vanaf die datum worden trouwens de voor de instandhouding van het Belgisch octrooi verschuldigde jaartaksen berekend.

De vraag tot omzetting naar een Belgische octrooiaanvraag wordt afgewezen als de nationale indieningstaks niet is betaald binnen drie maanden nadat de DIE de omzettingsaanvraag heeft ontvangen. Binnen dezelfde termijn moeten - samen met de nationale depottaks - ook de vervallen jaartaksen betaald worden.

Inwerkingtreding

Het nieuwe KB van 12 mei 2015 treedt in werking op 22 mei 2015.

Het is van toepassing op alle Europese octrooiaanvragen die worden ingediend vanaf 22 september 2014 en op alle Europese octrooien die zijn verleend naar aanleiding van die aanvragen. Het is niet van toepassing op Europese octrooien die op 22 september 2014 al zijn verleend. En evenmin op Europese octrooiaanvragen die op dat moment al in behandeling zijn.

Bron: Koninklijk besluit van 12 mei 2015 ter uitvoering van de artikelen XI.82 tot XI.90 van boek XI van het Wetboek van economisch recht, betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België, BS 22 mei 2015