Aangifte rechtspersonenbelasting aj. 2015 verplicht via Biztax

Wie voor een vzw, internationale vzw of stichting de 'aangifte in de rechtspersonenbelasting' (RPB-aangifte) voor het aanslagjaar 2015 moet indienen, is verplicht om die aangifte elektronisch in te dienen via Biztax. De belastingadministratie stuurt de vzw's en stichtingen vanaf het aj. 2015 niet meer automatisch een 'papieren' RPB-aangifte. Het modelformulier van de RPB-aangifte voor het aanslagjaar 2015 (inkomsten van 2014) verscheen in het Belgisch Staatsblad van 29 mei 2015.

De nieuwe RPB-aangifte verschilt op enkele punten van deze van vorig jaar.

Biztax

Vanaf het aanslagjaar 2015 moet de RPB-aangifte verplicht elektronisch ingediend worden via de internettoepassing Biztax.
Alleen als u of uw mandataris niet over de nodige informaticamiddelen beschikt om aan deze verplichting te voldoen, kan u vrijgesteld worden van de verplichting tot elektronische indiening en kan u de RPB-aangifte ook nog ?op papier? indienen. Bent u in dit geval, dan moet u een ondertekende schriftelijke verklaring bezorgen aan uw controlekantoor. Na ontvangst van deze verklaring stuurt het controlekantoor u dan een papieren aangifte toe.
Opgelet! Deze vrijstelling geldt slechts voor 1 jaar.

Via Biztax kunt u ofwel één aangifte per keer manueel ingeven, ofwel maximum 25 aangiftes per keer indienen via een bestand aangemaakt door externe software. De ingediende aangiftes zijn consulteerbaar. Inloggen kan met een digitaal certificaat klasse 3 of met de elektronische identiteitskaart.
U moet ook kunnen aantonen dat u gemachtigd bent om in naam van de vzw, internationale vzw of stichting een aangifte in te dienen als de belastingadministratie daarnaar vraagt. Biztax vereist geen voorafgaande registratie van de volmachten. Er is ook geen specifieke software nodig om Biztax te gebruiken.

RPB-aangifte aj. 2015

De RPB-aangifte voor het aanslagjaar 2015 verschilt op enkele punten van deze van vorig jaar.
Hierna volgt een overzicht van de wijzigingen.

Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard en financiële voordelen of voordelen van alle aard

Het vak 'Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard en financiële voordelen of voordelen van alle aard' is voortaan opgesplitst als volgt:

Belastbaar bedrag van de niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard:Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard belastbaar tegen 50% (code 5334); Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard belastbaar tegen 100% (code 5335);

Belastbaar bedrag van de financiële voordelen of voordelen van alle aard: Financiële voordelen of voordelen van alle aard belastbaar tegen 50% (code 5336); Financiële voordelen of voordelen van alle aard belastbaar tegen 100% (code 5337).

Afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen

In het vak 'Afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen' moet de belastingplichtige voortaan nog enkel het totaal bedrag van de voorzieningen bestaand op het eind van het laatste boekjaar met afsluitdatum vóór 1 januari 2012 vermelden (code 5533).

Diverse inkomsten

De ?inkomsten verkregen uit concessie van het recht om in België of in het buitenland een plaats die van nature onroerend is te gebruiken om er zend- en ontvangapparaten te installeren door de operatoren van de mobiele telefonie?, moeten niet langer vermeld worden in het vak 'Diverse inkomsten'.

Indieningstermijn RPB-aangifte

Vzw's, internationale vzw's of stichtingen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting beschikken voor het indienen van hun aangifte over een termijn die (art. 310, WIB 1992):

niet korter mag zijn dan 1 maand vanaf de datum waarop hetzij de jaarrekening, hetzij de rekening van ontvangsten en uitgaven is goedgekeurd;

noch langer mag zijn dan 6 maanden vanaf de datum waarop het boekjaar is afgesloten.

Voor het aanslagjaar 2015 past de belastingadministratie de hierboven vermelde termijnen als volgt toe:

met een uiterste wettelijke datum van indiening vallend in de periode tot en met 30 september 2015: beschikken de rechtspersonen automatisch over een bijkomende periode tot en met 30 september 2015 voor het indienen van de aangifte;

met een uiterste wettelijke datum van indiening na 30 september 2015: moeten de aangiften ten laatste op de uiterste wettelijke datum van indiening ingediend worden.

De uiterste wettelijke datum van indiening is de laatste dag van de maand na die van de algemene vergadering, zonder méér dan 6 maanden vanaf het afsluiten van het boekjaar te vallen.

Indien de uiterste datum van indiening op een zaterdag, zondag of feestdag valt, is de eerstvolgende werkdag de uiterste datum van indiening.
Valt de uiterste datum van indiening op 31 december 2015, dan wordt automatisch een bijkomende periode tot en met 15 januari 2016 toegestaan.

De belastingadministratie vermeldt in een tabel alle indieningsdata in detail, in functie van de einddatum van uw boekjaar en de maand waarin de statutaire algemene vergadering plaatsvindt.

Opgelet ! Mandatarissen (boekhouders, accountants, fiscalisten, belastingadviseurs,?) die gespecialiseerd zijn in het invullen van aangiften van derden kunnen enkel een individuele aanvraag tot uitstel indienen bij de belastingadministratie als zij ernstige redenen of overmacht kunnen voorleggen (Circ. nr. Ci.RH.81/626.947 (AAFisc nr. 15/2013) van 25 april 2013).
De belastingadministratie schafte sinds het aanslagjaar 2013 de mogelijkheid af om een algemene aanvraag tot verlenging van de indieningstermijn van de aangifte in te dienen.

In werking

Het KB van 26 mei 2015 treedt in werking op 8 juni 2015.

Het bevat in bijlage het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2015.

Bron: Koninklijk besluit van 26 mei 2015 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2015, BS 29 mei 2015.

Zie ook:
- Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2014, BS 2 mei 2014.
- Koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot uitvoering van artikel 307bis, § 3, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de modaliteiten voor de elektronische indiening van de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting, de belasting niet-inwoners vennootschappen en de belasting niet-inwoners/rechtspersonen, BS 14 februari 2014.
- Koninklijk besluit van 7 februari 2014 betreffende de vervroegde inwerkingtreding van de verplichte elektronische indiening van de aangiften in de vennootschapsbelasting, BS 14 februari 2014.