Inspectie volgt bodemdossier op bij Brussels Milieucollege

De Brusselse ordonnantie op het beheer en de sanering van verontreinigde bodems wijst alle bevoegdheden die bij Leefmilieu Brussel (Brussels Instituut voor Milieubeheer) liggen toe aan ?het Instituut?. Zonder verdere specificatie.
Daardoor gaan alle bevoegdheden naar de leidend ambtenaar van het instituut, dus naar directeur-generaal Frédéric Tondeur, of als hij afwezig is, naar zijn adjunct-directeur-generaal Régine Peeters. Althans nog deze maand, aangezien Peeters op 1 juli met pensioen gaat.

Maar, zowel de regering, als de directeur-generaal zelf, kunnen bevoegdheden delegeren. De Brusselse regering maakt nu van die mogelijkheid gebruik door een aantal bevoegdheden toe te wijzen aan het afdelingshoofd van de afdeling Inspectie binnen Leefmilieu Brussel. En dat is momenteel Jean-Pierre Janssens.

Zo wordt de afdeling Inspectie onder meer bevoegd voor:

het opnemen van een grond waarop een risicoactiviteit wordt uitgeoefend in de bodeminventaris van Leefmilieu Brussel en het wijzigen van de bodemtoestandscategorie van de gronden in de inventaris;

het uitreiken van bodemattesten;

het opleggen van een verkennend bodemonderzoek en het gelijkvormig verklaren van dat verkennend bodemonderzoek;

het verlenen van een afwijking op de verplichting om de bodemverontreiniging te behandelen vooraleer een verontreinigde grond of een milieuvergunning kan worden overgedragen;

het al of niet instemmen met een overdracht van de saneringsplicht;

het toekennen van een termijnverlenging bij het uitvoeren van een gedetailleerd bodemonderzoek en het gelijkvormig verklaren van een gedetailleerd onderzoek;

enz.

Opvallend is dat het hoofd van de afdeling Inspectie ook de persoon is die Leefmilieu Brussel vanaf nu vertegenwoordigt bij het Milieucollege: hijzelf of zijn afgevaardigde kunnen vragen om gehoord te worden door het Milieucollege, of door de Brusselse regering wanneer er beroep werd ingesteld tegen een beslissing van het Milieucollege. Hij kan de regering een aanmaning sturen wanneer die verzuimt om een beslissing te nemen in beroep, enz.

De bevoegdheidsoverdracht van de leidend ambtenaar naar het afdelingshoofd van de afdeling Inspectie gaat in principe in op de dag van publicatie van het regeringsbesluit in het Belgisch Staatsblad. Dat is op 2 juni 2015. Maar er zijn 2 uitzonderingen: de delegaties op het vlak van de bodemattesten en de gedwongen mede-eigendom gelden pas vanaf 1 januari 2016.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 april 2015 houdende toekenning van bepaalde bevoegdheden aan de directeur - hoofd van de dienst van het Brussels Instituut voor Milieubeheer die de inspectie van verontreinigde bodems onder zijn bevoegdheden heeft, BS 2 juni 2015.

Zie ook:

Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems, BS 10 maart 2009 (art. 3/1 e.v. van de Bodemordonnantie).

?Organigram?, Leefmilieu Brussel.

Benoemingen, BS 11 mei 2015 (pensionering Régine Peeters).