'Aangifte BNI-vennootschappen, verenigingen' aj. 2015 in het Staatsblad

Het modelformulier van de 'aangifte in de belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.)' voor het aanslagjaar 2015 verscheen in het Staatsblad van 29 mei 2015. De nieuwe BNI/venn.-aangifte heeft betrekking op de boekjaren die op 31 december 2014 of in 2015 vóór 31 december zijn afgesloten.

Wie namens een vennootschap of vereniging de BNI/venn.-aangifte moet indienen, moet daarvoor vanaf het aanslagjaar 2015 verplicht de internettoepassing Biztax gebruiken.

Het nieuwe aangifteformulier wijkt inhoudelijk op enkele punten af van dat van vorig jaar.

Biztax

De 'aangifte in de belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) (BNI/venn.-aangifte) moet vanaf het aanslagjaar 2015 elektronisch ingediend worden via de internettoepassing Biztax.
Alleen als u of uw mandataris niet over de nodige informaticamiddelen beschikt om aan deze verplichting te voldoen, kan u vrijgesteld worden van de verplichting tot elektronische indiening en kan u de BNI/venn.-aangifte ook nog ?op papier? indienen.
U moet dan een ondertekende schriftelijke verklaring bezorgen aan uw controlekantoor, waarin u meldt dat u de BNI/venn.-aangifte om deze reden niet elektronisch kan indienen. Na ontvangst van deze verklaring stuurt het controlekantoor u dan een 'papieren' aangifte toe.
Opgelet! Deze vrijstelling geldt slechts voor 1 jaar.

Met Biztax kunt u ofwel één aangifte per keer manueel ingeven, ofwel maximum 25 aangiftes per keer indienen via een bestand aangemaakt door externe software. De ingediende aangiftes zijn consulteerbaar.
Inloggen kan met een digitaal certificaat klasse 3 of met de elektronische identiteitskaart.

Mandatarissen (boekhouders, accountants, fiscalisten, belastingadviseurs,?) die de BNI/venn.-aangifte invullen voor een vennootschap of vereniging, moeten kunnen aantonen dat ze gemachtigd zijn om de aangifte in naam van die vennootschap of vereniging in te dienen als het controlekantoor daarnaar vraagt.
Biztax vereist geen voorafgaande registratie van de volmachten. En er is ook geen specifieke software nodig om Biztax te gebruiken.

Drie delen

De BNI/venn.-aangifte voor het aj. 2015 bestaat uit 3 delen:

een deel dat alle belastingplichtigen moeten invullen (bankinformatie, contactpersoon);

een deel dat de buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden, moeten invullen, en

een deel dat de rechtspersonen die geen onderneming exploiteren of zich niet met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden, moeten invullen.

Nieuw in de BNI/venn.-aangifte aj. 2015

Hierna sommen we de punten op die afwijken ten opzichte van de BNI/venn.-aangifte voor het aj. 2014.

Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden

Verworpen uitgaven
In het vak 'Verworpen uitgaven' moet voortaan onder de nieuwe code 1225 het bedrag van de 'Niet-verantwoorde kosten' genoteerd worden. De 'Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard begrepen in een ten name van de verkrijger gevestigde aanslag' (oude code 055/1224) zijn in dit vak geschrapt.

Afzonderlijke aanslagen

In het vak 'Afzonderlijke aanslagen' moet de belastingplichtige voortaan de bedragen noteren van:

de afzonderlijke aanslag van de niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard, de verdoken meerwinsten en de financiële voordelen of voordelen van alle aard tegen 50% (nieuwe code 1506);

de afzonderlijke aanslag van de niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard, de verdoken meerwinsten en de financiële voordelen of voordelen van alle aard tegen 100% (nieuwe code 1507);

de fairnesstax (code 1504).

Aanvullende heffing erkende diamanthandelaars, terugbetaling van voorheen verleend belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling en afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen
Bij de 'Afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende pensioentoezeggingen' moet enkel nog het totaal bedrag van de voorzieningen op het eind van het laatste boekjaar, met afsluitdatum vóór 1 januari 2012, vermeld worden.

De vermelding dat ?de buitenlandse vennootschap voor het volgende belastbaar tijdperk niet meer zodanig onderworpen zal worden aan de belasting van niet-inwoners ingevolge een overname of splitsing in het kader van een fusie, een aan een fusie gelijkgestelde verrichting of een splitsing of een gelijkaardige vennootschapsrechtelijke verrichting onder buitenlands recht, of na een overbrenging van de zetel of enige andere verrichting? werd geschrapt.

Tax shelter
In dit vak moet naast de nieuwe code 1862 aangeduid worden of de vennootschap een erkende vennootschap voor de productie van audiovisuele werken is, die als voornaamste doel de ontwikkeling en de productie van audiovisuele werken heeft, en niet zijnde een televisieomroep of een onderneming die verbonden is met Belgische of buitenlandse televisieomroepen, die een raamovereenkomst voor de productie van een erkend audiovisiueel werk heeft gesloten.

Rechtspersonen die geen onderneming exploiteren of zich niet met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden

Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard en financiële voordelen of voordelen van alle aard

Het vak 'Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard en financiële voordelen of voordelen van alle aard' is voortaan opgesplitst als volgt:

Belastbaar bedrag van de niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard:Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard belastbaar tegen 50% (nieuwe code 5334); Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard belastbaar tegen 100% (nieuwe code 5335);

Belastbaar bedrag van de financiële voordelen of voordelen van alle aard: Financiële voordelen of voordelen van alle aard belastbaar tegen 50% (nieuwe code 5336); Financiële voordelen of voordelen van alle aard belastbaar tegen 100% (nieuwe code 5337).

Afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen
In het vak 'Afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen' moet de belastingplichtige voortaan nog enkel het totaal bedrag vermelden van de voorzieningen bestaand op het eind van het laatste boekjaar, met afsluitdatum vóór 1 januari 2012 (code 5533).

De vermelding dat ?de belastingplichtige voor het volgende belastbaar tijdperk niet meer zodanig onderworpen zal worden aan de belasting van niet-inwoners ingevolge een overname of splitsing in het kader van een fusie, een aan een fusie gelijkgestelde verrichting of een splitsing of een gelijkaardige vennootschapsrechtelijke verrichting onder buitenlands recht, of na een overbrenging van de zetel of enige andere verrichting? werd ook hier geschrapt.

Indieningstermijn BNI/venn.-aangifte

Vennootschappen of andere rechtspersonen die onderworpen zijn aan de belasting niet-inwoners/vennootschappen beschikken voor het indienen van hun aangifte over een termijn die (art. 310, WIB 1992):

niet korter mag zijn dan 1 maand vanaf de datum waarop hetzij de jaarrekening, hetzij de rekening van ontvangsten en uitgaven is goedgekeurd;

noch langer mag zijn dan 6 maanden vanaf de datum waarop het boekjaar is afgesloten.

Voor het aanslagjaar 2015 past de belastingadministratie de hierboven vermelde termijnen als volgt toe:

met een uiterste wettelijke datum van indiening vallend in de periode tot en met 30 september 2015: beschikken de vennootschappen of andere rechtspersonen automatisch over een bijkomende periode tot en met 30 september 2015 voor het indienen van de aangifte;

met een uiterste wettelijke datum van indiening na 30 september 2015: moeten de aangiften ten laatste op de uiterste wettelijke datum van indiening ingediend worden.

De uiterste wettelijke datum van indiening is de laatste dag van de maand na die van de algemene vergadering, zonder méér dan 6 maanden vanaf het afsluiten van het boekjaar te vallen.

Indien de uiterste datum van indiening op een zaterdag, zondag of feestdag valt, is de eerstvolgende werkdag de uiterste datum van indiening. Valt de uiterste datum van indiening op 31 december 2015, dan wordt automatisch een bijkomende periode tot en met 15 januari 2016 toegestaan.

De belastingadministratie vermeldt in een tabel alle indieningsdata in detail, in functie van de einddatum van uw boekjaar en de maand waarin de statutaire algemene vergadering plaatsvindt.

Opgelet ! Mandatarissen die gespecialiseerd zijn in het invullen van aangiften van derden kunnen enkel een individuele aanvraag tot uitstel indienen bij de belastingadministratie als zij ernstige redenen of overmacht kunnen voorleggen (Circ. nr. Ci.RH.81/626.947 (AAFisc nr. 15/2013) van 25 april 2013). De belastingadministratie schafte sinds het aanslagjaar 2013 immers de mogelijkheid af om een algemene aanvraag tot verlenging van de indieningstermijn van de aangifte in te dienen.

Verbeterende aangifte

Wilt u de BNI-venn.-aangifte die u voor het aj. 2015 hebt ingediend, verbeteren? Voortaan kan dat één keer, steeds via Biztax, en dit vóór het verstrijken van de aangiftetermijn (en op voorwaarde dat de aangifte nog niet ingekohierd is).
U krijgt dan een nieuw ontvangstbewijs voor deze verbeterende aangifte.
Beide aangiftes blijven raadpleegbaar in Biztax.

In werking

Het KB van 26 mei 2015 treedt in werking op 8 juni 2015.

Het bevat in bijlage het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2015.

Bron: Koninklijk besluit van 26 mei 2015 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2015, BS 29 mei 2015.

Zie ook:
- Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2014, BS 2 mei 2014.
- Koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot uitvoering van artikel 307bis, § 3, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de modaliteiten voor de elektronische indiening van de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting, de belasting niet-inwoners vennootschappen en de belasting niet-inwoners/rechtspersonen, BS 14 februari 2014.