Aangifte vennootschapsbelasting aj. 2015 in het Staatsblad

Het model van het aangifteformulier in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014) verscheen in het Staatsblad van 29 mei 2015. De nieuwe aangifte heeft betrekking op de boekjaren die op 31 december 2014 of in 2015 vóór 31 december zijn afgesloten.

De Ven.B.-aangifte voor het aj. 2015 verschilt op enkele punten van deze van vorig jaar.

Verplichte indiening via Biztax

Wie namens een vennootschap de Ven.B.-aangifte voor het aj. 2015 wil indienen, moet dat verplicht elektronisch doen via Biztax.

Alleen als u of uw mandataris niet over de nodige informaticamiddelen beschikt om deze verplichting na te leven, kan u worden vrijgesteld van de verplichting tot elektronische indiening. In dat geval moet u elk jaar opnieuw een ondertekende schriftelijke verklaring indienen bij uw belastingkantoor, dat u dan een papieren aangifte zal opsturen. De indieningstermijn van de aangifte wordt daardoor niet verlengd.

Via Biztax kunt u ofwel één aangifte per keer manueel ingeven, ofwel maximum 25 aangiftes per keer indienen via een bestand aangemaakt door externe software.
De ingediende aangiftes zijn consulteerbaar.
Inloggen kan met een digitaal certificaat klasse 3 of met de elektronische identiteitskaart.

Mandatarissen (boekhouders, accountants, fiscalisten, belastingadviseurs,?) die de Ven.B.-aangifte invullen voor een vennootschap, moeten kunnen aantonen dat ze gemachtigd zijn om de aangifte in naam van die vennootschap in te dienen als het controlekantoor daarnaar vraagt.
Biztax vereist geen voorafgaande registratie van de volmachten.
En er is ook geen specifieke software nodig om Biztax te gebruiken.

Nieuw in de Ven.B.-aangifte aj. 2015

De Ven.B.-aangifte voor het aj. 2015 verschilt op enkele punten van die van vorig jaar.
Hierna volgt een overzicht van de wijzigingen.

Reserves

Belastbare gereserveerde winst
In het vak 'Belastbare gereserveerde winst' moet de vennootschap naast de nieuwe code 1012 nu ook het bedrag van de liquidatiereserve bij het begin van het belastbaar tijdperk en op het einde van het belastbaar tijdperk invullen.

Verworpen uitgaven

In het vak 'Verworpen uitgaven' moet de vennootschap voortaan naast de nieuwe code 1225 het bedrag van de 'Niet-verantwoorde kosten' vermelden.
De rubriek 'Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard begrepen in een ten name van de verkrijger gevestigde aanslag' (oude code 1224) is hier geschrapt.

Afzonderlijke aanslagen

In het vak 'Afzonderlijke aanslagen' moeten nu ook de bedragen genoteerd worden van:

de afzonderlijke aanslag van de niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard, de verdoken meerwinsten en de financiële voordelen of voordelen van alle aard tegen 50% (nieuwe code 1506);

de afzonderlijke aanslag van de niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard, de verdoken meerwinsten en de financiële voordelen of voordelen van alle aard tegen 100% (nieuwe code 1507);

de afzonderlijke aanslag van het gedeelte van de boekhoudkundige winst na belasting dat is overgeboekt naar de liquidatiereserve (nieuwe code 1508).

Volgende rubrieken werden geschrapt in dit vak:

niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard, verdoken meerwinsten en financiële voordelen of voordelen van alle aard (oude code 1501);

afzonderlijke aanslag in het kader van de overgangsregeling van verlaagde roerende voorheffing op de uitkering van belaste reserves (oude code 1505).

Aanvullende heffing erkende diamanthandelaars, terugbetaling van voorheen verleend belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling en afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen

Net zoals vorig aanslagjaar, moet de vennootschap bij de 'Afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen' het totaal bedrag van de voorzieningen bestaand op het eind van het laatste boekjaar met afsluitdatum vóór 1 januari 2012 vermelden (code 1533).

De vermelding dat ?de vennootschap voor het volgende belastbaar tijdperk niet meer als zodanig onderworpen zal worden aan de vennootschapsbelasting ingevolge een overname of splitsing in het kader van een fusie, een aan een fusie gelijkgestelde verrichting of een splitsing of een gelijkaardige vennootschapsrechtelijke verrichting onder buitenlands recht, of na een overbrenging van de zetel of enige andere verrichting? (oude code 1535) werd geschrapt.

Tax shelter

In dit vak moet naast de nieuwe code 1862 aangeduid worden of de vennootschap een erkende vennootschap voor de productie van audiovisuele werken is, die als voornaamste doel de ontwikkeling en de productie van audiovisuele werken heeft, en niet zijnde een televisieomroep of een onderneming die verbonden is met Belgische of buitenlandse televisieomroepen, die een raamovereenkomst voor de productie van een erkend audiovisiueel werk heeft gesloten.

Indienen Ven.B.-aangifte

Vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting beschikken voor het indienen van hun aangifte over een termijn die:

niet korter mag zijn dan 1 maand vanaf de datum waarop hetzij de jaarrekening, hetzij de rekening van ontvangsten en uitgaven is goedgekeurd;

noch langer mag zijn dan 6 maanden vanaf de datum waarop het boekjaar is afgesloten.

In principe gelden deze richtlijnen ook voor, al dan niet zonder vereffening, ontbonden vennootschappen.

Zonder vereffening ontbonden vennootschappen ten gevolge van een fusie, een aan een fusie gelijkgestelde verrichting of een splitsing, of een gelijkaardige vennootschapsrechtelijke verrichting onder buitenlands recht beschikken voor het indienen van hun aangifte over een termijn die:

niet korter mag zijn dan 1 maand vanaf de datum van de goedkeuring van deze verrichting door de algemene vergaderingen van alle vennootschappen die tot deze verrichting hebben besloten;

noch langer mag zijn dan 6 maanden vanaf de datum van deze verrichting.

Andere ontbonden vennootschappen beschikken voor het indienen van hun aangifte over een termijn die:

niet korter mag zijn dan 1 maand vanaf de datum van de goedkeuring van de resultaten van de vereffening.

noch langer mag zijn dan 6 maanden vanaf de laatste dag van het tijdperk waarop de resultaten betrekking hebben.

Voor het aanslagjaar 2015 past de belastingadministratie de hierboven vermelde termijnen als volgt toe:

met een uiterste wettelijke datum van indiening vallend in de periode tot en met 30 september 2015: beschikken de vennootschappen of andere rechtspersonen automatisch over een bijkomende periode tot en met 30 september 2015 voor het indienen van de aangifte;

met een uiterste wettelijke datum van indiening na 30 september 2015: moeten de aangiften ten laatste op de uiterste wettelijke datum van indiening ingediend worden.

De uiterste wettelijke datum van indiening is de laatste dag van de maand na die van de algemene vergadering, zonder méér dan 6 maanden vanaf het afsluiten van het boekjaar te vallen.

Indien de uiterste datum van indiening op een zaterdag, zondag of feestdag valt, is de eerstvolgende werkdag de uiterste datum van indiening.
Valt de uiterste datum van indiening op 31 december 2015, dan wordt automatisch een bijkomende periode tot en met 15 januari 2016 toegestaan.

De belastingadministratie vermeldt in een tabel alle indieningsdata in detail, in functie van de einddatum van uw boekjaar en de maand waarin de statutaire algemene vergadering plaatsvindt.

De uiterste datum van indiening voor al dan niet zonder vereffening ontbonden vennootschappen is:

voor zonder vereffening ontbonden vennootschappen altijd 6 maanden vanaf de datum van deze verrichting;

voor andere ontbonden vennootschappen altijd 6 maanden vanaf de laatste dag van het tijdperk waarop de resultaten betrekking hebben.

Een in maanden bepaalde termijn wordt gerekend van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste, volgens de bepalingen van artikel 54, Gerechtelijk Wetboek.

Opgelet ! Mandatarissen (boekhouders, accountants, fiscalisten, belastingadviseurs,?) die gespecialiseerd zijn in het invullen van aangiften van derden kunnen enkel een individuele aanvraag tot uitstel indienen bij de belastingadministratie als zij ernstige redenen of overmacht kunnen voorleggen (Circ. nr. Ci.RH.81/626.947 (AAFisc nr. 15/2013) van 25 april 2013). De belastingadministratie schafte sinds het aanslagjaar 2013 de mogelijkheid af om een algemene aanvraag tot verlenging van de indieningstermijn van de aangifte in te dienen.

Verbeterende aangifte

Wilt u de Ven.B.-aangifte die u voor het aj. 2015 hebt ingediend, verbeteren? Dan kan dat één keer, via Biztax, en dit vóór het verstrijken van de aangiftetermijn (en op voorwaarde dat de aangifte nog niet ingekohierd is).
U krijgt dan een nieuw ontvangstbewijs voor deze verbeterende aangifte.
Beide aangiftes blijven raadpleegbaar in Biztax.

In werking

Het KB van 26 mei 2015 treedt in werking op 8 juni 2015.

Het bevat in bijlage het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2015.

Bron: Koninklijk besluit van 26 mei 2015 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2015, BS 29 mei 2015

Zie ook:
- Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) - art. 307bis, § 3 en art. 310
- Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014, BS 2 mei 2014.
- Koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot uitvoering van artikel 307bis, § 3, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de modaliteiten voor de elektronische indiening van de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting, de belasting niet-inwoners vennootschappen en de belasting niet-inwoners/rechtspersonen, BS 14 februari 2014.
- Koninklijk besluit van 7 februari 2014 betreffende de vervroegde inwerkingtreding van de verplichte elektronische indiening van de aangiften in de vennootschapsbelasting, BS 14 februari 2014.