Gids voor nieuw geestelijk gezondheidsbeleid kinderen en jongeren

Er komen maatregelen om kinderen en jongeren met psychische problemen beter te helpen. Onze ministers- zowel de federale als de regionale - met gezondheid in hun takenpakket hebben een gids voor de realisatie van een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren goedgekeurd. De gids bevat een algemeen kader en 36 concrete acties.

Kernopdrachten

Het geestelijk gezondheidsbeleid (GGB) voor kinderen en jongeren richt zich naar alle kinderen en jongeren met psychische problemen. Niet alleen naar de kinderen en jongeren trouwens, maar ook naar hun natuurlijke en hulpverlenende omgeving.

Het nieuwe beleid streeft naar integratie en continuïteit in de acties van alle betrokken zorgactoren. De hulp die de verschillende niveaus en diensten bieden moet zodanig op elkaar aansluiten dat er geen hiaten kunnen zijn in de hulpverlening. Bovendien moeten de hulpverleningsorganisaties better en vlotter met mekaar samenwerken om zo te kunnen inspelen op de behoefeten van de kinderen en jongeren en hun omgeving.

Het vernieuwd GGB heeft zes kernopdrachten:

vroegdetectie. Heel belangrijk om schrijndende crisissituaties te vermijden;

screening en oriëntatie;

diagnostiek;

behandeling;

inclusie in alle levensdomeinen; en

uitwisselen en samen inzetten van expertise.

Het nieuwe GGB wil de ambulante begeleiding en hulp versterken zodat jongeren zoveel mogelijk in hun eigen leef- en leeromgeving kunnen blijven. Thuiszorg krijgt een prominente plaats.

Nationaal plan 2015-2020

De gids bevat een nationaal plan voor de jaren 2015-2020. Met daarin zowel beleidsacties als concrete acties die op de werkvloer moeten georganiseerd worden.

Het nationaal plan vertrekt van vier strategische doelstellingen:

het versterken van leadership en beleid inzake geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren;

het versterken van een globale, geïntegreerde en zorgnoodgestuurde geestelijke gezondheidszorg en welzijnszorg voor kinderen, jongeren en hun context vanuit een samenlevingsgericht kader;

het implementeren van strategieën voor de preventie van geestelijke gezondheidsproblemen; en

de promotie van geestelijke gezondheid en het versterken van zorginformatie-, registratie- en communicatiesystemen en van onderzoek met betrekking tot geestelijke gezondheid.

Voor elk van die strategische doelstellingen zijn er operationele doelstellingen. En daaraan zijn concrete acties verbonden. In totaal 36.

Netwerking

Het nationaal plan wordt geoperationaliseerd via netwerking en programma's.

Alle zorgverleningsvormen moeten op elkaar afgestemd worden zodat complementariteit en continuïteit mogelijk wordt en er geen overlappingen zijn.
Er moet een functioneel model ontwikkeld worden. Dat omschrijft alle noodzakelijke programma's die in een werkingsgebied moeten georganiseerd worden en stelt het belang van intersectorale samenwerking via netwerking centraal.

Bron: Protocolakkoord gesloten tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de grondwet bedoelde overheden houdende goedkeuring van een gids voor de realisatie van een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren, BS 29 mei 2015