Welvaartsaanpassing zelfstandigenpensioen

Een KB van 7 juni 2015 zorgt voor een welvaartsaanpassing van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen. Het gaat om een uitvoering van een deel van het sociaal akkoord over de welvaartsaanpassing 2015-2016.

1/ Het KB zorgt voor een verhoging met 2% van de minimum rust- en overlevingspensioenen voor zelfstandigen op 1 september 2015. Daartoe wordt de wet op de harmonisering van de pensioenregelingen aangevuld met nieuwe basisbedragen.

Deze verhoging werd al aangekondigd in het persbericht bij het KB van 27 maart 2015 dat de pensioenkloof tussen werknemers en zelfstandigen verkleind heeft. Men vermeldt de pensioenbedragen bij de verhoging op 1 april 2015, maar ook bij de aanpassing aan de welvaart op 1 september 2015, en bij de volledige gelijkschakeling op 1 augustus 2016.

2/ Het KB zorgt op 1 september 2015 voor een verhoging met 1% van de pensioenen voor zelfstandigen, die ingegaan zijn vóór 1 januari 1995. Met uitsluiting van de minimumrustpensioenen.

Gaat het om een overlevingspensioen, dan is het in aanmerking te nemen ingangsjaar het jaar tijdens hetwelk het rustpensioen van de overleden echtgenoot daadwerkelijk en voor de eerste maal is ingegaan indien deze op het ogenblik van zijn overlijden dit pensioen genoot.

Bron: Koninklijk besluit van 7 juni 2015 tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen, BS 15 juni 2015

Zie ook:
Wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 mei 1984