Gekleurde getuigschriften voor verstrekte hulp verdwijnen

Voor elke categorie van zorgverleners is er nog maar één soort getuigschrift voor verstrekte hulp. De verschillende modellen - een voor verstrekkingen uitgevoerd voor eigen rekening en een voor verstrekkingen verricht voor rekening van een vennootschap - met de bijhorende kleurencode verdwijnen.

Een getuigschrift per zorgcategorie

Er wordt gesnoeid in het aantal getuigschriften voor verstrekte hulp. Voor elke categorie van zorgverlener blijft er nog maar één model over. De twee modellen die tot nu bestonden, elk met hun eigen kleur, verdwijnen. Het nieuwe model is wit. Er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen de getuigschriften van de zelfstandige zorgverleners en die van de zorgverleners-vennootschappen.

Concreet. Voor artsen verdwijnen de op wit papier gedrukte getuigschriften voor de zelfstandige artsen en de op groen papier gedrukte getuigschriften voor de artsen-vennootschappen. In de plaats daarvan komt er één nieuw wit model, dat geldt voor beiden. Dezelfde vereenvoudiging komt er voor de getuigschriften van:

vroedvrouwen, verpleegkundigen en kinesisten (blauw en groen verdwijnen);

tandartsen (oranje en groen verdwijnen);

paramedici: diëtisten, logopedisten, orthoptisten, podologen en ergotherapeuten (blauw en groen verdwijnen).

Ook bij de verzamelgetuigschriften voor verstrekte hulp met de verstrekkingen voor andermans rekening verdwijnt de groene kleur

Verplichte vermelding van het betaalde bedrag

Elke getuigschrift heeft voortaan een ontvangstbewijs.

Alle zorgverleners zijn verplicht om vanaf 1 juli 2015 - wat de terugbetaalde verstrekkingen betreft - op het ontvangstbewijs van het getuigschrift voor verstrekte hulp het bedrag te vermelden dat de patiënt heeft betaald. Die verplichting geldt zowel voor de fysieke personen als voor de vennootschappen.

Op het ontvangstbewijs vult de zorgverlener volgende zaken in

de geïnde som;

voor welk ondernemingsnummer het bedrag geïnd wordt;

de datum

De zorgverlener ondertekent het ontvangstbewijs.

Ook de getuigschriften van aflevering moeten een ontvangstbewijs bevatten. Het gaat om de afleveringsgetuigschriften van audiciens, van bandagisten en orthopedisten, van verstrekkers van implantaten en van opticiens.

Via het ontvangstbewijs hebben patiënten zicht op de kosten die ze betaald hebben. Kan handig zijn om de werkelijk betaalde bedragen te bewijzen, bv. in het kader van een bijkomende verzekering.

Patiënt

De vermelding 'titularis - partner - kind - ascendent' verdwijnt van het getuigschrift. In de plaats daarvan gebruikt men het woord 'patiënt'.

Inwerkingtreding

De nieuwe verordening van 22 juni 2015 treedt in werking op 1 juli 2015.

De oude getuigschriften mogen wel nog verder gebruikt worden. Tot en met 30 juni 2016.

Let op. Bij gebruik van oude getuigschriften voor verstrekte hulp zal de patiënt in elk geval in het bezit moeten worden gesteld van een ontvangstbewijs. Voor vennootschappen kan dat bv. door het ontvangen bedrag te vermelden in de zone waar de innende instelling wordt vermeld.

Bron: Verordening van 22 juni 2015 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 30 juni 2015