Kerncentrales Doel 1 en 2 open tot 2025

Om de elektriciteitsbevoorrading te garanderen blijven de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 open tot 2025. Tien jaar langer dan oorspronkelijk voorzien was.

Tot 2015

De kerncentrales Doel I en Doel 2 blijven tien jaar langer open. Doel 1 tot 15 februari 2025, Doel 2 tot 1 december 2025.

Voor de andere kerncentrales verandert er niets. Doel 3 blijft open tot 1 oktober 2022, Tihange 2 tot 1 februari 2023, Doel 4 tot 1 juli 2025, Tihange 3 tot 1 september 2025 en Tihange 1 tot 1 oktober 2025.

Jaarlijkse vergoeding

Elk jaar moet Electrabel, de eigenaar van Doel 1 en Doel 2, een vergoeding storten aan de federale overheid. In ruil voor de verlengde levensduur.

Die jaarlijkse vergoeding is de enige heffing die Electrabel nog moet betalen. Alle andere heffingen in het voordeel van de overheid vallen dan weg. Belastingen moeten uiteraard wel nog betaald worden.

Overeenkomst met Electrabel

Om langer open te mogen blijven moet er tussen Electrabel en de federale overheid ook een overeenkomst gesloten worden. Is die er niet op 30 november 2015 dan worden de kerncentrales alsnog vroeger gesloten. Op 31 maart 2016.

De overeenkomst

verduidelijkt de berekeningswijze van de vergoeding;

regelt de schadeloosstelling wanneer één van de partijen haar verbintenissen niet nakomt.

Let op

Of die kerncentrales ook effectief tot 2025 open blijven is niet zeker. Als ze bijvoorbeeld niet meer aan de veiligheidsregels voldoen zullen ze eerder gesloten worden.

Inwerkingtreding

De nieuwe wet van 28 juni 2015 treedt in werking op 6 juli 2015.

Bron: Wet van 28 juni 2015 tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie met het oog op het verzekeren van de bevoorradingszekerheid op het gebied van energie, BS 6 juli 2015