Nieuwe gemeenschappelijke Europese bepalingsmethoden voor lawaai

Richtlijn 2015/996 omschrijft gemeenschappelijke Europese bepalingsmethoden voor lawaai. De lidstaten moeten die vanaf 31 december 2018 gebruiken. Tot die datum gelden de bepalingsmethoden die op nationaal niveau werden aangenomen.

Met een richtlijn uit 2002 had Europa al de basis gelegd voor een gemeenschappelijke aanpak van de schadelijke gevolgen - ook hinder - van de blootstelling aan omgevingslawaai.

De lidstaten moeten de blootstelling aan omgevingslawaai vaststellen met geluidsbelastingkaarten volgens gemeenschappelijke bepalingsmethoden. En ze moeten het publiek voorlichten en actieplannen opmaken op basis van de resultaten van die geluidsbelastingkaarten.

Daartoe hanteren de lidstaten de geluidsbelastingsindicatoren 'Lden' (dag-avond-nacht-indicator) en 'Lnight' (nacht-indicator) die opgenomen zijn in bijlage bij de Richtlijn 2002/49. De waarden van die indicatoren worden bepaald via bepalingsmethoden die ook opgenomen zijn in bijlage bij dezelfde richtlijn. Uiteindelijk moest de Europese commissie de gemeenschappelijke bepalingsmethoden vaststellen via een herziening van die bijlage.

Het project 'CNOSSOS-EU' - dat staat voor 'Common Noise Assessment Methods in the EU' - resulteerde in Richtlijn 2015/996. De omschrijving van de gemeenschappelijke bepalingsmethoden telt meer dan 800 bladzijden. Daarbij komt onder andere het wegverkeerslawaai, het spoorweglawaai en het industrielawaai aan bod.

Zoals aangegeven, moeten de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden om uiterlijk op 31 december 2018 aan de nieuwe richtlijn te voldoen.
Zij delen de tekst van die bepalingen mee aan de commissie. In die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan wordt verwezen naar de nieuwe richtlijn. De richtlijn bepaalt ook dat de lidstaten de tekst meedelen van de belangrijkste bepalingen van nationaal recht die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

De nieuwe richtlijn treedt in werking op 2 juli 2015. Dat is de dag na de publicatie.

Bron: Richtlijn (EU) 2015/996 van de commissie van 19 mei 2015 tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingsmethoden voor lawaai overeenkomstig Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad, Pb.L. 1 juli 2015, afl. 168