Vlaamse woonraad krijgt plaats in Wonen-Vlaanderen

Vlaanderen hervormt zijn strategische adviesraden. Twee worden afgeschaft, andere verliezen hun rechtspersoonlijkheid en krijgen een plaats binnen de SERV, een departement of een agentschap. Dat laatste is het geval voor de Vlaamse Woonraad, de strategische adviesraad voor het beleidsveld wonen. Hij wordt ingebed in het agentschap Wonen-Vlaanderen.

Adviesraden bij departementen en agentschappen

Per Vlaams homogeen beleidsdomein kunnen adviesraden worden opgericht bij een departement of een agentschap.

Als men een adviesraad wil oprichten binnen een intern verzelfstandigd agentschap (IVA) dat al een raadgevend comité heeft, wordt dat laatste omgevormd tot adviesraad. Een IVA kan dus niet tegelijk een adviesraad én een raadgevend comité hebben. Zolang er geen adviesraad wordt opgericht, blijft het raadgevend comité verder functioneren.

De mogelijkheid om strategische adviesraden op te richten blijft bestaan. Zij adviseren het Vlaams parlement, de Vlaamse regering of de individuele ministers over strategische beleidsaangelegenheden.

Vlaamse woonraad

De Vlaamse woonraad is de strategische adviesraad voor het beleidsveld wonen. Dat blijft zo, maar voortaan valt hij onder het departement Wonen-Vlaanderen. Gevolg daarvan is dat hij zijn rechtspersoonlijkheid verliest.

SALV

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, de SALV, krijgt een plaats binnen de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Bij de SERV zijn al twee andere strategische adviesraden werkzaam: de Mobiliteitsraad van Vlaanderen en de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid.

Door zijn inbedding in de SERV, verliest de SALV zijn rechtspersoonlijkheid.

De SERV stelt een secretariaat ter beschikking van de SALV. Met SERV-personeelsleden. Het secretariaat biedt inhoudelijke en administratieve ondersteuning aan de SALV. De SERV staat ook in voor de huisvesting en de logistieke ondersteuning van de SALV.

SARC

Ook voor de SARC, de strategische adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media verandert een en ander. Hij krijgt een plaats bij het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) binnen het beleidsdomein CJSM. En hij verliest zijn rechtspersoonlijkheid.

Afgeschafte strategische adviesraden

Twee strategische adviesraden verdwijnen. Het gaat om de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken en de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.

SERV

De SERV was de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid. Dit beleidsdomein is echter gefuseerd met het beleidsdomein Bestuurzaken. Samen vormen zij het nieuwe beleidsdomein Kanselarij en Bestuur.

Die fusie heeft echter niet tot gevolg dat de SERV de strategische adviesraad wordt voor het ganse nieuwe beleidsdomein. Daarom wordt nu verduidelijkt dat hij enkel de strategische adviesraad is voor het gedeelte Algemeen Regeringsbeleid en gelijkekansen- en integratiebeleid van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur. En niet voor het gedeelte Bestuurzaken en Binnenlands Bestuur.

Inwerkingtreding

Het nieuwe decreet van 3 juli 2015 treedt in werking op 1 januari 2016. De afschaffing van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken en van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen treedt al vroeger in werking, op 1 juli 2015.

Bron: Decreet van 3 juli 2015 betreffende de hervorming van de strategische adviesraden, BS 9 juli 2015

Zie ook:
Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2013, art. 3, 6 en 10
Decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Decreet van 6 juli 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij
Decreet van 30 november 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij
Vlaamse Wooncode, art. 21