Brussel regelt 'toegang tot het beroep'

De Brusselse overheid heeft een paar maatregelen genomen 'ter uitvoering en toepassing van de zesde staatshervorming'. Het gaat om bevoegdheden op het vlak van de toegang tot het beroep. De 'Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest' zal daarbij een belangrijke adviesfunctie vervullen.

Toegang tot het beroep

Bij de uitvoering van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden overgedragen naar de gewesten, ook bevoegdheden inzake economie. Zo zijn de gewesten voortaan bevoegd voor de 'vestigingsvoorwaarden, met uitzondering van de voorwaarden voor toegang tot gezondheidszorgberoepen en tot dienstverlenende intellectuele beroepen'. Het gaat hoofdzakelijk over ondernemersvaardigheden.

Vandaar dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nu in een ordonnantie met 'eerste maatregelen' de basis legt voor een vlotte overgang.

Toch blijven de wijzigingen beperkt. Uit de toelichting bij de tekst blijkt dat het niet de bedoeling is om meteen een 'verregaande koerswijziging' vast te leggen. Dat kan pas na een grondigere evaluatie, zo blijkt uit de tekst, want aanzienlijke inhoudelijke wijzigingen vergroten het risico op problemen bij de wederzijdse erkenning tussen de gewesten.

Zolang de gewesten geen vaste beleidslijn hebben, blijven de wijzigingen dus beperkt tot wat absoluut en op korte termijn noodzakelijk is. Zo werden, op advies van de Raad van State, de bepalingen over het specifieke verbod op ambulante handel uit het ontwerp van ordonnantie gehaald. Die verbodsbepaling gaat eerder over de bescherming van de consumenten en dat is een federale bevoegdheid, zo oordeelt de Raad van State.

3 wetten

De ordonnantie van 2 juli 2015 past 3 wetten aan:

de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten;

de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap (de zogenaamde ?kmo-programmawet?);

de wet van 26 juni 2002 betreffende de oprichting van de Vestigingsraad.

De materie die geregeld wordt door de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen maakt ook deel uit van de bevoegdheidsoverdracht, maar dit onderwerp komt niet aan bod in de nieuwe ordonnantie.

1/ De wet op de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten bepaalt dat de besluiten die genomen worden in uitvoering van deze wet, voor advies voorgelegd worden aan de Hoge Raad van de Zelfstandigen en de KMO en aan de Raad voor het Verbruik.

Maar nu is het aangewezen om bij een verplichte adviesprocedure de federale adviesorganen te vervangen door hun Brusselse tegenhangers, met inachtneming van het autonomiebeginsel. Vandaar dat men nu de 'Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest' aanwijst als bevoegd orgaan.
De Raad voor het Verbruik wordt geschrapt. Die raad is een adviesorgaan voor de consumptie en de bescherming van de consument, en die bevoegdheid blijft federaal. Er bestaat ook geen Brusselse tegenhanger.

2/ Ook de programmawet van 10 februari 1998 bevat enkele verplichte adviesprocedures waarin men verwijst naar dezelfde hoge raad. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van het programma van de basiskennis van het bedrijfsbeheer en de beroepsbekwaamheid. Of bij de vrijstellingen voor specifieke beroepsactiviteiten van basiskennis van het bedrijfsbeheer. Ook in deze gevallen zal de 'Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest' optreden als vervanger.

Een paar specifieke sectorale besluiten dateren nog van vóór de inwerkingtreding van de programmawet van 10 februari 1998. Deze teksten kunnen enkel gewijzigd of opgeheven worden na advies van de hoge raad. Nu wordt dat de 'Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest'.

3/ Tot slot noteren we dezelfde aanpassing in de wet op de oprichting van de Vestigingsraad. Die raad beslist over de beroepen die ingesteld worden tegen de weigeringen van inschrijving, wijziging of doorhaling in de kruispuntbank. Hij bestaat uit een magistraat, twee ambtenaren en een bijzitter.
De bijzitter wordt op voordracht van de hoge raad benoemd door de minister die bevoegd is voor Economie. Dat wordt nu de 'Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest', want het is aangewezen om een Brusselse Vestigingsraad op te richten.

In werking

De ordonnantie van 2 juli 2015 treedt in werking op 20 juli 2015. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Ordonnantie van 2 juli 2015 houdende de eerste maatregelen ter uitvoering en toepassing van de Zesde Staatshervorming met betrekking tot de bevoegdheden op het vlak van toegang tot het beroep, BS 10 juli 2015