NAR-cao's over werkloosheid met bedrijfstoeslag algemeen verbindend verklaard

De regels voor werkloosheid met bedrijfstoeslag werden hervormd op 1 januari 2015. Daartoe werd het KB van 3 mei 2007 dat de verschillende stelsels regelt, aangepast. Maar de meeste stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) worden complementair geregeld door cao's.

Naast het 'algemeen' stelsel zijn er ook heel wat 'bijzondere' stelsels voor specifieke groepen van werknemers. Dus heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) op 27 april 2015 maar liefst 8 cao's afgesloten. Recent werden de regels voor de beschikbaarheid van werklozen in SWT nogmaals bijgestuurd, met onder andere de uitwerking van de 'aangepaste beschikbaarheid'.

De 8 cao's over werkloosheid met bedrijfstoeslag worden nu algemeen verbindend verklaard. Door de bekrachtiging bij KB winnen de teksten aan belang. Het gaat om de CAO nr. 17tricies sexies, de CAO nr. 111, de CAO nr. 112 , de CAO nr. 113, de CAO nr. 114, de CAO nr. 115, de CAO nr. 116 en de CAO nr. 117.

De CAO-wet bepaalt dat algemeen verklaarde cao's bindend zijn voor alle werkgevers en werknemers die behoren tot het ressort van het paritair orgaan en voor zover zij vallen onder de werkingssfeer zoals deze in de overeenkomst is bepaald.
De werkingssfeer van een overeenkomst die in de NAR is aangegaan, strekt zich uit tot verschillende bedrijfstakken en tot het gehele land.

Het Sociaal Strafwetboek koppelt een sanctie van niveau 1 ? dat is een administratieve geldboete ? aan inbreuken op een algemeen verbindend verklaarde cao die niet reeds door een ander artikel van dit wetboek gesanctioneerd worden. En door de algemeen verbindend verklaring stijgt de cao in de hiërarchie van de verbintenissen in de arbeidsbetrekkingen tussen werkgevers en werknemers.

De CAO-wet bepaalt dat de KB's die zorgen voor de algemeen verbindend verklaring telkens uitwerking hebben met ingang van de datum waarop de overeenkomst in werking treedt. Voor de CAO nr. 17tricies sexies is dat bijvoorbeeld 1 januari 2015.
Het KB tot algemeen verbindend verklaring van een overeenkomst voor bepaalde tijd houdt op uitwerking te hebben bij het verstrijken van die tijd.

Bron: - Koninklijk besluit van 19 juni 2015 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17tricies sexies van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers, indien zij worden ontslagen, BS 15 juli 2015

Bron: - Koninklijk besluit van 19 juni 2015 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 111 van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2015 en 2016, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, BS 15 juli 2015

Bron: - Koninklijk besluit van 19 juni 2015 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 112 van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015 en 2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, BS 15 juli 2015

Bron: - Koninklijk besluit van 19 juni 2015 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 113 van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015-2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen, BS 15 juli 2015

Bron: - Koninklijk besluit van 19 juni 2015 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 114 van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen, BS 15 juli 2015

Bron: - Koninklijk besluit van 19 juni 2015 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 115 van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen, BS 15 juli 2015

Bron: - Koninklijk besluit van 19 juni 2015 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 116 van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015-2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen, BS 15 juli 2015

Bron: - Koninklijk besluit van 19 juni 2015 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 117 van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de leeftijd vanaf welke een stelsel van bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering, BS 15 juli 2015