Vlaamse regering kan álle onroerende domeingoederen verkopen (art. 34 PD 2015_1)

De Vlaamse regering krijgt in het eerste aanpassingsdecreet over de begroting van 2015 de bevoegdheid om álle onroerende domeingoederen te verkopen. Zonder enige financiële beperking.

Domeingoederen zijn alle goederen die toebehoren aan de federale staat, de gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de gemeenten, de instellingen die van die overheden afhangen, en de overheidsbedrijven, zoals de NMBS of bpost.

De federale wet op de onroerende domeingoederen werd van toepassing verklaard op het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap en in die wet staat dat een regering alleen de onroerende domeingoederen mag vervreemden waarvan de waarde geschat wordt op maximum 1.250.000 euro.
Boven dat bedrag moet het parlement toestemming verlenen.
Tenzij het om een openbare verkoop of een onteigening van algemeen nut zou gaan, want dan geldt er geen maximum.

Maar het huidige aanpassingsdecreet machtigt de Vlaamse regering om álle onroerende domeingoederen te vervreemden - uit de hand of bij wijze van ruil - of om er een zakelijk recht op te vestigen, ongeacht de geschatte waarde.

Deze maatregel geldt voor álle beslissingen die in 2015 al werden, of nog zullen worden genomen.
Ook als die beslissingen op het einde van dit jaar nog niet (volledig) zijn uitgevoerd.

Het is ook de Vlaamse regering die - volledig autonoom - de voorwaarden voor de overdracht zal kunnen bepalen.

Het aanpassingsdecreet voorziet niet in een of andere vorm van bekrachtiging achteraf door de decreetgever.
In de toelichting vinden we ook geen motivatie voor deze ingrijpende maatregel. Er wordt enkel verwezen naar ?de marktsituatie?, die moet toelaten om ?binnen korte termijnen? beslissingen te nemen (Toelichting, p. 16).

Juridisch gezien treedt deze bepaling 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking. Dat is op 25 juli 2015. Maar aangezien de machtiging voor het volledige jaar 2015 geldt, heeft die in de praktijk uitwerking vanaf 1 januari 2015.

Bron: Decreet van 3 juli 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015, BS 15 juli 2015 (art. 34 en 61 PD 2015_1).

Zie ook:

Wet van 31 mei 1923 betreffende de vervreemding van onroerende domeingoederen, BS 31 mei 1924 (lees: art. 87 van het KB van 17 juli 1991, over het plafond van 1.250.000 euro).

Decreet van 20 december 1989 houdende bepalingen tot uitvoering van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, BS 30 december 1989 (art. 22 van het decreet van 20 december 1989, over de toepassing van de wet op de domeingoederen in Vlaanderen).