Brussel harmoniseert regels voor administratieve geldboeten inzake werkgelegenheid

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft met een ordonnantie van 9 juli 2015 alle sanctie- en handhavingsbepalingen voor de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid geharmoniseerd.

Doorheen de jaren zijn er in het gewest heel wat regels tot stand gekomen die een of ander stelsel van administratieve geldboeten invoeren. Dit zorgde voor complexiteit en ongelijkheid. Bijvoorbeeld bij de personen die een geldboete opleggen, bij de mogelijkheden tot beroep of bij het soort of het bedrag van de geldboeten.

De bepalingen van het Sociaal Strafwetboek zijn het uitgangspunt voor de nieuwe kaderordonnantie, tenzij de 'gewestelijke realiteit' dit zou verhinderen. Op die manier blijft er een zekere coherentie met de federale regels bestaan. Ook de ordonnantie van 30 april 2009 die het toezicht op de reglementering inzake werkgelegenheid regelt, speelt een belangrijke rol bij de opbouw.

Uiteraard behandelt de nieuwe ordonnantie enkel gewestelijke bevoegdheden. Het gaat om werkgelegenheidsmaatregelen, maar men raakt niet aan het arbeids- en socialezekerheidsrecht. Dit is het kader:

?De op de administratieve geldboeten toepasselijke regels?, met regels over opdeciemen, herhaling, meerdaadse en eendaadse samenloop van inbreuken en samenloop door eenheid van opzet, uitwissing van administratieve geldboeten, verzachtende omstandigheden en uitstel.

?De op de administratieve vervolging toepasselijke regels?, met regels over het bepalen van de wijze van vervolging, de verweermiddelen van de inbreukpleger, de beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete, het beroep, en de betaling van de administratieve geldboete.

De regels voor het opleggen van administratieve geldboeten kunnen later ook toegepast worden op de wetgeving inzake economie, voor zover die administratieve geldboeten zou invoeren. Dan volstaat een eenvoudige verwijzing naar de bestaande regels.

Het algemene stelsel zal van toepassing zijn op alle gewestelijke en gewestelijk geworden regels op het vlak van werkgelegenheid. Maar de datum waarop de nieuwe ordonnantie in werking treedt, moet later nog vastgelegd worden door de regering.

Bron: Ordonnantie van 9 juli 2015 houdende geharmoniseerde regels betreffende de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie, BS 17 juli 2015