Vergoeding gerechtdeurwaarders in strafzaken daalt met 25%

Vanaf 1 september zullen gerechtsdeurwaarders die optreden in strafzaken hun vergoedingen ontvangen vanuit een nieuw reglementair kader. De procedure werd gemoderniseerd en de tarieven werden aangepast.

In de meeste gevallen dalen de bedragen met 25%. Die daling is het gevolg van de verdere informatisering van de taken van de gerechtsdeurwaarders waardoor hun administratieve werklast is gedaald én de ontwikkeling van een platform dat een efficiënter beheer en uitvoering van de betekeningen in strafzaken mogelijk maakt.

De aanpassing zorgt voor een belangrijke besparing. De betekeningen in strafzaken vormen immers één van de belangrijkste onkostenposten binnen de gerechtskosten. Jaarlijks wordt ongeveer 20 miljoen euro uitbetaald aan de gerechtsdeurwaarders. Goed voor ruim 20% van het totale budget voor de gerechtskosten in strafzaken.

Forfaitair bedrag voor alle betekeningen en dagvaardingen op zelfde adres

Vanaf september ontvangen gerechtsdeurwaarders een forfaitair bedrag van 18,58 euro (excl. btw) voor dagvaardingen en betekeningen op hetzelfde adres. Dat bedrag geldt zowel het origineel als de afschriften en dekt alle kosten, met uitzondering van de kosten voor de hypothecaire vermelding en de verzendingskosten bij betekeningen in het buitenland. Deze kosten mogen bijkomend worden aangerekend. Daarnaast vallen ook de verplaatsingsvergoedingen buiten het forfait.

Tot slot mag nog extra worden aangerekend voor de vertaling van stukken die bij de akte moeten worden gevoegd. Het gaat om 2,46 euro (excl. btw) per vertaalde bladzijde.

Het forfait vervangt de verschillende bedragen die in het Algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken waren voorzien. Dit zorgt voor een pak minder administratie voor de gerechtsdeurwaarder zelf bij de opmaak van de kostenstaten. Bovendien kan het openbaar minister die kostenstaten veel sneller controleren.

Eén originele akte aangerekend

In een aantal dossiers zal de gerechtsdeurwaarder meerdere personen moeten dagvaarden of één akte moeten betekenen aan verschillende personen die op hetzelfde adres wonen. In dat geval mag er slechts één origineel in rekening worden gebracht.

Deze algemene regel geldt meer concreet om alle verdachten en getuigen op hetzelfde adres te dagvaarden die op dezelfde akte of dagvaarding voorkomen, zelfs wanneer ze op verschillende dagen moeten verschijnen. En voor de betekening van bevelen tot verschijnen en voor gerechtelijke beslissingen die verschillende personen betreffen.

Forfait voor dagvaarding en betekening van akten van verzet

Naast het forfait voor de dagvaarding en betekening in strafzaken is een bijkomende forfaitair bedrag van 24,77 euro (excl. btw) voorzien voor de betekening van akten van verzet tegen de veroordelingen tot een straf, van een akte van verzet betreffende de tenuitvoerlegging van een bevel om een persoon mee te brengen, gevangen te nemen of te vatten, van een huiszoekingsbevel, voor bijstand bij de inschrijving in de gevangenisrol.

Dat bedrag wordt toegekend voor iedere kopie, zelfs bij een enkel origineel betekend afschrift of voor verrichtingen die geen betekening vereisen.

Kostenstaten

De vereisten voor de kostenstaten zijn nagenoeg ongewijzigd. Ze moeten in chronologische volgorde melding maken van de geleverde prestaties en indien op dezelfde dag meerdere prestatie werden geleverd ten aanzien van eenzelfde persoon, moeten deze gegroepeerd worden.

Vanaf 1 september

Het KB van 23 augustus 2015 treedt in werking op 1 september, de eerste dag van de maand die volgt op publicatie in het Belgisch Staatsblad. Op dat moment worden de betrokken artikels uit het Algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken opgeheven.

Bron: Koninklijk besluit van 23 augustus 2015 tot vaststelling van het tarief voor prestaties van gerechtsdeurwaarders in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden, BS 31 augustus 2015.

Zie ook
Koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, BS 30 december 1950.
Gerechtskosten in strafzaken Indexatie. - Tarief 2015 , BS 27 januari 2015.