Overheden en ontginningsbedrijven kunnen ontbossing compenseren buiten natuurgebied

De Vlaamse regering voert een afwijking in op de verplichting om na ontbossing te herbebossen in natuur- of vergelijkbaar gebied. Overheden en ontginningsbedrijven kunnen van die afwijking gebruikmaken.

Het is in principe verboden om bos te kappen in Vlaanderen, maar op die regel bestaan er heel wat uitzonderingen. Wie toestemming krijgt om bomen om te hakken, moet de ontbossing compenseren. Dat kan op 2 manieren: ofwel door een bedrag te storten in het Boscompensatiefonds, ofwel door bomen aan te planten op een andere plaats.

Herbebossen kan uiteraard alleen op terreinen die nog niet bebost zijn. Bovendien moet het bewuste terrein één van de volgende bestemmingen hebben:

groengebied;

natuurontwikkelingsgebied;

parkgebied;

buffergebied;

bosgebied;

bosuitbreidingsgebied;

agrarisch gebied (in de ruime zin);

recreatiegebied;

gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen; of

een daarmee vergelijkbaar gebied.

De regering maakt het nu mogelijk om ook daarbuiten te herbebossen - bijvoorbeeld in woonuitbreidings- of industriegebied - op voorwaarde dat de boscompensatie aan de 3 volgende voorwaarden voldoet:

De ontbossing die aan de basis lag van de boscompensatie ging vooraf aan een ontginning van oppervlaktedelfstoffen óf vond plaats met het oog op het uitvoeren van handelingen van algemeen belang. Handelingen van algemeen belang zijn volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) handelingen die door de Vlaamse regering worden aangewezen en die betrekking hebben op openbare infrastructuur of openbare wegen, nutsvoorzieningen, infrastructuur op het grondgebied van meerdere gemeenten, of infrastructuur ten behoeve van, of ten bate van de uitoefening van een openbare dienst;

de compenserende bebossing wordt uitgevoerd op een terrein waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd; én

de compenserende bebossing maakt uitdrukkelijk onderdeel uit van die stedenbouwkundige vergunning.

Deze afwijking op de herbebossingsregels is van toepassing vanaf 12 september 2015.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossingen en ontheffing van het verbod op ontbossing (art. 4 van het Boscompensatiebesluit), BS 2 september 2015.