Aangiftetermijn voor erfloze nalatenschap (art. 24 Reparatiedecreet VCF)

De aangifte van nalatenschap moet normaal gezien binnen de 4, 5 of 6 maanden na het overlijden van de erflater ingediend worden. Maar de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) bevatte tot nu geen aangiftetermijn voor de erfloze nalatenschappen.

4, 5 of 6 maanden

De codex legt de termijn voor het indienen van de aangifte van nalatenschap vast:

op 4 maanden na de datum van het overlijden, als de erflater zich in België bevond;

op 5 maanden, als het overlijden plaats vond buiten België, maar binnen een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER); en

op 6 maanden, als de erflater buiten de EER overleed.

Erfloze nalatenschap

Als een persoon overlijdt zonder gekende erfgenamen na te laten, of als de erflater wel erfgenamen had, maar die weigeren om de nalatenschap te aanvaarden, dan kan de fiscus beslissen om de nalatenschap op te eisen in naam van de Belgische Staat. De fiscus moet dan aan de familierechtbank van het rechtsgebied waar de nalatenschap is opengevallen, vragen om in het bezit gesteld te worden van de erfloze nalatenschap.

Het verzoek tot inbezitstelling van de fiscus wordt aangeplakt en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, zodat eventuele erfgerechtigden zich alsnog kunnen aanmelden.

Als de Belgische Staat de inbezitstelling bekomt, dan moet hij, net als elke andere erfgenaam, zijn fiscale verplichtingen vervullen. Dat is: een aangifte van nalatenschap indienen en erfrechten betalen aan de gewesten.

Het Reparatiedecreet bepaalt nu dat bij verval van de nalatenschap aan de Staat, de aangifte van nalatenschap moet worden ingediend binnen de 4 maanden na de inbezitstelling.

Die regel geldt niet voor de onbeheerde nalatenschappen, waar niemand - ook de Staat niet - de nalatenschap opeist.

Sinds 14 augustus

Deze bepaling trad in werking op 14 augustus 2015, net als de meeste andere aanpassingen die door het Reparatiedecreet VCF werden doorgevoerd.

Bron: Decreet van 17 juli 2015 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 14 augustus 2015 (art. 24 en 41 Reparatiedecreet VCF).

Zie ook:
Vlaamse Codex Fiscaliteit (art. 3.3.1.0.5 VCF).