Geen beslag op buitenlandse overheidseigendommen

Eigendommen van buitenlandse overheden in ons land kunnen niet in beslag genomen worden. Hierop zijn wel drie uitzonderingen. Beslag kan bijvoorbeeld wel op eigendommen die gebruikt worden voor andere dan niet-commerciële overheidsdoeleinden.

Onbeslagbaarheid

'Buitenlandse mogendheden' met eigendommen in ons land, mogen op beide oren slapen. Hun eigendommen kunnen niet in beslag genomen worden.

Die onbeslagbaarheid geldt ook voor de banktegoeden die die staten in ons land aanhouden of beheren in het kader van hun diplomatieke vertegenwoordiging, consulaire posten, speciale zendingen, vertegenwoordigingen bij internationale organisaties of delegaties bij organen van internationale organisaties of bij internationale conferenties.

Beslag met toelating van beslagrechter

Schuldeisers met een uitvoerbare titel of met authentieke of onderhandse stukken die het beslag kunnen verantwoorden, kunnen in drie gevallen toch beslag leggen. Ze moeten hiervoor wel toelating vragen aan de beslagrechter. Via een verzoekschrift. Die voorafgaande gerechtelijke procedure moet - vóór er beslag wordt gelegd - zekerheid geven dat voldaan is aan de beslagvoorwaarden.

Drie beslagmogelijkheden

Beslag kan in drie gevallen.

Beslag kan als het land uitdrukkelijk en specifiek instemt met de beslagbaarheid van een goed dat normaalgezien onder de beslagbescherming valt. Een 'algemeen verzaken aan de onbeslagbaarheid' - wat vaak voorkomt in de voorwaarden van schuldemissies - is dus onvoldoende om beslag te kunnen leggen.

Beslag kan ook wanneer de staat haar eigendom gereserveerd of aangewezen heeft om te voldoen aan de vordering waarover de uitvoerbare titel of het authentieke of onderhandse stuk gaat.

Schuldeisers kunnen ook beslag leggen op de eigendommen die het land gebruikt of beoogd te gebruiken voor andere dan niet-commerciële overheidsdoeleinden. Een voorbeeld hiervan is bv. het beslag op vliegtuigen van luchtvaartmaatschappijen in buitenlandse overheidshanden.
Dit beslag kan wel alleen maar op eigendommen die een link hebben met de entiteit waartegen de titel die aan het beslag ten grondslag ligt zich richt. Er moet dus een intrinsieke band zijn tussen het in beslag genomen goed en de schuldenaar van de betreffende schuld.

Deelgebieden, geledingen?

De onbeslagbaarheid en de uitzonderingen hierop gelden niet alleen voor de eigendommen van de buitenlandse mogendheid zelf. Maar ook voor de eigendommen van haar deelgebieden - al dan niet met rechtspersoonlijkheid -, haar geledingen, haar territoriaal gedecentraliseerde besturen of haar andere politieke opdelingen.

Supranationale en internationale organisaties

Dezelfde regels - principiële onbeslagbaarheid met uitzonderingen - zijn ook van toepassing op de eigendommen die publiekrechtelijke supranationale of internationale organisaties in ons land hebben. Mits ze die gebruiken voor aan niet-commerciële overheidsdoelen analoge doelen.

Dwingende internationale regels

Let op. Dwingende internationale en supranationale regels hebben voorrang op deze regeling. Wanneer bv. de Europese Unie of de Veiligheidsraad sancties oplegt aan een bepaald land, gaan de verplichtingen die dooruit voortvloeien voor op de in België geldende onbeslagbaarheidsregeling.

Inwerkingtreding

De wet van 23 augustus 2015 treedt in werking op 13 september 2015.

Bron: Wet van 23 augustus 2015 tot invoeging van een artikel 1412quinquies in het Gerechtelijk Wetboek, houdende het beslag op eigendommen van een buitenlandse mogendheid of van een publiekrechtelijke supranationale of internationale organisatie, BS 3 september 2015