Leefloon stijgt op 1 september

De basisbedragen voor het leefloon worden op 1 september 2015 met 2% verhoogd. Het gaat om de uitvoering van een deel van het akkoord tussen de sociale partners over de welvaartsaanpassing 2015-2016.

Het leefloon van samenwonenden stijgt met 10,9 euro tot 555,81 euro. Een alleenstaande krijgt 16,35 euro meer (833,71 euro) en een gezin 21,8 euro (1.111,62 euro).

Volgende basisbedragen worden ingeschreven in het KB op de verhoging van het leefloon:

5.054,71

7.582,07

10.109,43

De 3 categorieën worden omschreven in de wet die het recht op maatschappelijke integratie regelt:

Categorie 1: elke persoon die met één of meerdere personen samenwoont. Onder samenwoning wordt verstaan het onder hetzelfde dak wonen van personen die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen.

Categorie 2: alleenstaande personen en daklozen die recht hebben op een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.

Categorie 3: personen die samenwonen met een gezin ten laste.

Dit levert volgende reële bedragen op vanaf 1 september 2015:

  Basisbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Categorie 1 5.054,71 euro 6.669,69 euro 555,81 euro Categorie 2 7.582,07 euro 10.004,54 euro 833,71 euro Categorie 3 10.109,43 euro 13.339,39 euro 1.111,62 euro

Het OCMW moet iedereen de mogelijkheid geven om een menswaardig bestaan te leiden. Die taak omvat onder meer het recht op maatschappelijke integratie door een tewerkstelling of een leefloon.

Uiteraard is het leefloon gekoppeld aan verschillende voorwaarden. Zo kan de toekenning en het behoud van het leefloon gepaard gaan met het opstellen van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. Ook de bestaansmiddelen en de werkbereidheid worden in rekening gebracht.
Wie jonger is dan 25 jaar kan in principe geen leefloon krijgen, maar er zijn heel wat uitzonderingen. Er geldt wel een recht op maatschappelijke integratie.

Bron: Koninklijk besluit van 30 augustus 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon, BS 3 september 2015