Vijf jaar tijd om te veel betaalde schenk- of verkoopbelasting terug te vragen (art. 27 Reparatiedecreet VCF)

De Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) beschrijft onder welke voorwaarden de fiscus de te veel betaalde schenkbelasting of het te veel betaalde verkooprecht, verdeelrecht of recht op hypotheekvestiging kan terugbetalen. Het verzoek tot teruggave moet dan wel ingediend worden binnen de 5 jaar nadat het recht op teruggave is ontstaan. En dit ook bij een teruggave van schenkbelasting, of bij een teruggave van verkooprecht.

Schenkbelasting

De VCF kent een vermindering van schenkbelasting toe aan de milde schenker die op het moment van schenking ten minste 3 kinderen onder de 21 jaar heeft. Een kind dat al verwekt was op het moment van de schenking en dat later levensvatbaar geboren wordt, mag meegeteld worden. De fiscus zal in dat geval de schenkbelasting berekenen zonder rekening te houden met het nog niet geboren kind, maar de belastingplichtige mag na de geboorte een verzoek tot teruggave indienen. Het verzoek tot teruggave mag voortaan binnen de 5 jaar ingediend worden.
Tot nu moest dat binnen de 2 jaar gebeuren.

De termijn van 5 jaar begint te lopen op 1 januari van het jaar waarin het kind geboren wordt.

Verkooprecht

Ook in het kader van de meeneembaarheid van de registratiebelasting kan de belastingplichtige een verzoek tot teruggave van het te veel betaalde verkooprecht indienen. Namelijk als hij de toepassing van de meeneembaarheid niet uitdrukkelijk had gevraagd bij de aankoop van zijn nieuwe gezinswoning, maar het achteraf blijkt dat hij wel degelijk aan alle voorwaarden voldoet om recht te hebben op de meeneembaarheid.
En ook hier moet het verzoek tot teruggave binnen de 5 jaar ingediend worden. De termijn vangt aan op 1 januari van het jaar waarin het recht op teruggave ontstaat.

De belastingplichtige moet in zijn verzoek tot teruggave bewijzen dat hij de woning die de toepassing van het verlaagd tarief verhinderde, uiterlijk 1 jaar na de datum van het verlijden van de authentieke akte van verkrijging van de nieuwe woning, volledig en tegen bezwarende titel - dus tegen vergoeding of tegenprestatie - heeft overgedragen. Hij moet ook aantonen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen die vervreemding en de verkrijging. En hij moet expliciet verklaren dat hij voldoet aan alle voorwaarden om recht te hebben op de vermindering.

Sinds 14 augustus

Net als de meeste bepalingen van het Reparatiedecreet VCF traden ook deze wijzigingen in werking op de dag van hun publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is op 14 augustus 2015.

Bron: Decreet van 17 juli 2015 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 14 augustus 2015 (art. 27 en 41 Reparatiedecreet VCF).

Zie ook:
Vlaamse Codex Fiscaliteit (art. 3.6.0.0.6 VCF).