Specifieke feestdagenregeling voor uitzendkrachten

Een KB van 10 augustus 2015 bevat specifieke regels voor de toepassing van de wetgeving over feestdagen op uitzendkrachten.

Wanneer twee arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid bij hetzelfde uitzendbureau voor een opdracht bij eenzelfde gebruiker slechts worden onderbroken door één of meer feestdagen of vervangingsdagen voor feestdagen, dan worden de betrokken feestdagen of vervangingsdagen als feestdagen beschouwd tijdens dewelke de uitzendkracht in dienst was van het uitzendbureau. En dit ongeacht of deze dagen al dan niet gecombineerd worden met één of meer dagen dat er gewoonlijk niet wordt gewerkt in de onderneming van de gebruiker.

Let op! Dit besluit laat de toepassing onverlet van de bepalingen over de verplichting tot het betalen van loon voor feestdagen die vallen na het einde van de arbeidsovereenkomst, die zijn vastgesteld in de reglementering betreffende de feestdagen.

Het KB van 10 augustus 2015 treedt in werking op 12 september 2015. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De nieuwe regeling komt er na advies van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren. De uitzendarbeidswet maakt het immers mogelijk om bij KB bijzondere modaliteiten vast te stellen voor uitzendkrachten. Ook voor het welzijn op het werk gelden er bijvoorbeeld bijzondere regels.

Bedoeling is om te vermijden dat de overeenkomsten voor uitzendarbeid ?kunstmatig? opgesplitst worden om de betaling van feestdagen te omzeilen. In de praktijk bleek dat men de duur van de overeenkomst wel eens aanpaste in functie van de feestdagen en het al dan niet bereiken van de minimumanciënniteit door de uitzendkracht.

Bron: Koninklijk besluit van 10 augustus 2015 tot vaststelling van bijzondere modaliteiten betreffende de toepassing op de uitzendkrachten van de wetgeving inzake de feestdagen, BS 2 september 2015

Zie ook:
Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, BS 20 augustus 1987 (art. 26, eerste lid van de uitzendarbeidswet)