Regering benoemt leden Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft de leden benoemd van de Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - de Brusselse sociale partners zeg maar. Het benoemingsbesluit is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 7 september, maar de tekst treedt retroactief in werking op 2 juli 2015.

Eerder had een besluit van 7 mei 2015 al de representatieve organisaties opgesomd die in aanmerking komen om vertegenwoordigd te worden in de raad:

de representatieve organisaties van de middenstand, zoals de Federatie Vrije Beroepen (FVB) en de Unie voor Zelfstandige Ondernemers Gewest Brussel (Unizo);

het Verbond van Ondernemingen te Brussel (BECI-VOB) als representatieve organisatie van de werkgevers;

de Brusselse Confederatie van Social-Profit Ondernemingen (BCSPO) als representatieve organisatie van de social-profitsector;

het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV), het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) en de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB) als de representatieve organisaties van de werknemers.

En nu zijn dus ook de namen van de effectieve en de plaatsvervangende leden van de raad verschenen in het Belgisch Staatsblad. Op voorstel van de verschillende representatieve organisaties, volgens de samenstelling en verdeling die aan bod kwam in het besluit van 7 mei 2015.

De oprichtingsordonnantie vat de bevoegdheden van de raad samen:

een bevoegdheid inzake studie, advies en aanbeveling; en

een bevoegdheid inzake overleg.

Zo organiseert de raad het overleg tussen de sociale gesprekspartners en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de gewestelijke ontwikkeling en planning. Een jaarlijks verslag wordt bekendgemaakt en toegezonden aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juli 2015 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 7 september 2015

Zie ook:
? Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 mei 2015 tot bepaling van de representatieve organisaties van de middenstand, van de werkgevers, van de social-profitsector en van de werknemers die in aanmerking komen om vertegenwoordigd te worden in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot vaststelling van het aantal leden dat hen wordt toegewezen, BS 20 mei 2015
? Ordonnantie van 8 september 1994 houdende oprichting van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 6 december 1994