Inschrijving voor examen gerechtelijke stage voortaan elektronisch

Juristen die willen deelnemen aan het vergelijkend toelatingsexamen voor de gerechtelijke stage doen dat voortaan via de website van de Hoge Raad voor de Justitie. Een inschrijving die per brief gebeurt - zoals tot vorig jaar nog moest - is niet ontvankelijk. Aan het examen zelf verandert er zo goed als niets. Ook niet aan het examen inzake beroepsbekwaamheid trouwens.

Elektronische kandidatuur

Juristen die magistraat willen worden maar nog niet veel beroepservaring hebben, kunnen - via een vergelijkend examen - toegelaten worden tot de gerechtelijke stage. En daarna benoemd worden tot rechter of parketmagistraat. Kandidaten voor een dergelijke stage moeten hun kandidatuur voortaan elektronisch indienen. En niet meer per aangetekende brief.

Het elektronisch indienen verloopt volledig via de website van de Hoge Raad voor de Justitie. Daar vinden de kandidaten een elektronisch inschrijvingsformulier in de rubriek 'zich inschrijven voor het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage'. Bij het doorlopen van de inschrijvingsprocedure geven de kandidaten aan over welk van de twee keuzemateries zij examen willen afleggen: enerzijds burgerlijk recht, inclusief gerechtelijk recht of anderzijds strafrecht, inclusief strafprocesrecht.

De kandidaten voegen bij hun kandidatuur een aantal documenten en inlichtingen. Het gaat om

hun CV. Daar is een vernieuwd standaardformulier voor. Te downloaden op de website van de Hoge Raad (rubriek loopbaan/examens);

een kopie van hun diploma van licentiaat of master in de rechten;

hun rijksregisternummer;

de gekozen examenmaterie;

een attest waaruit hun juridische beroepservaring van minstens één jaar in de loop van de afgelopen drie jaar blijkt.

CV, kopie van diploma en andere attesten moeten geüpload worden via de website.

Een onvolledige kandidatuur is niet ontvankelijk. Net als een kandidaatstelling die niet via de elektronische inschrijvingsprocedure verloopt. Herinneringen worden niet gestuurd.

Uitnodiging examen

Ingeschreven kandidaten houden best hun mailbox in de gaten. Zij worden voortaan per e-mail opgeroepen voor het examen. En niet meer per brief.

Praktisch

Kandidaten voor het vergelijkend toelatingsexamen voor de gerechtelijke stage hebben tot uiterlijk 7 oktober 2015 om hun kandidatuur in te dienen. Het schriftelijk examen vindt plaats op 22 november. Het mondelinge ergens begin volgend jaar.

Examen gerechtelijke stage

Aan het toelatingsexamen voor de gerechtelijke stage verandert er niets. Het bestaat uit een schriftelijk en een mondeling deel.

In het schriftelijke deel lossen de deelnemers een casus op - aan de hand van een feitenrelaas. Die proef peilt naar de juridische kennis, naar het analyse-, denk- en redactievermogen en naar het vermogen om de gekozen oplossing te verantwoorden.

Het schriftelijk deel kan ook psychologische tests omvatten. Die worden toevertrouwd aan externe experten. Het gaat om:

een cognitief-analytische test. Ofwel voor alle deelnemers van de schriftelijk proef ofwel voor de geslaagden alleen; en

een persoonlijkheidsvragenlijst. Alleen voor de geslaagden.

De resultaten van die tests worden gevalideerd in een bespreking met de kandidaat. Ze komen in een verslag dat enkel als bijkomende informatie dient voor de mondelinge proef.

Kandidaten die minstens 60% halen op de schriftelijke proef kunnen meedoen aan de mondelinge. Voor ze dat kunnen moeten ze wel de psychologische tests hebben afgelegd.

In het mondelinge deel wordt de casusoplossing uit het schriftelijke deel verder besproken. En er kan van gedachten gewisseld worden. Bijvoorbeeld over algemene juridische vragen, over de rechterlijke organisatie en haar werking, over de motivatie en competenties van de kandidaat of over de resultaten van de psychologische tests.

Kandidaten die minstens 60% halen op de mondelinge proef, komen op de lijst met geslaagde kandidaten. De start van hun gerechtelijke stage is gepland op 1 oktober 2016.

Beroepsbekwaamheid

Het examen voor de beroepsbekwaamheid ziet er uit als dat voor de gerechtelijke stage. Alleen gebeurt de casusoplossing aan de hand van een stukkenbundel in plaats van op basis van een feitenrelaas. En deelnemers kunnen kiezen uit drie in plaats van twee examenmateries: burgerlijk recht, inclusief gerechtelijk recht, strafrecht inclusief strafprocesrecht of sociaal recht, inclusief gerechtelijk recht.

Dit examen wordt afgelegd door juristen die magistraat willen worden en al een ruime juridische beroepservaring hebben.

Op dit moment is er nog geen nieuwe oproep voor kandidaten voor het examen inzake beroepsbekwaamheid. Die zal tegen het einde van het jaar gepubliceerd worden.

Inwerkingtreding

De examenprogramma's zijn voorbereid door de verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad en goedgekeurd door zijn AV. Minister van Justitie Geens bekrachtigt ze nu. Zijn besluit treedt in werking op 7 september 2015.

Bron: Ministerieel besluit van 20 augustus 2015 houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage, BS 7 september 2015

Bron: Bericht. ? Werving van gerechtelijke stagiairs (Gerechtelijk jaar 2015-2016). ? Oproep tot de kandidaten. ? Nieuwe inschrijvingsprocedure langs elektronische weg, BS 7 september 2015

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek (art. 259bis-9)
Koninklijk besluit van 21 september 2000 tot vaststelling van de wijze en de voorwaarden voor de organisatie van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend examen voor toelating tot de gerechtelijke stage