Europa verleent officieel derogatie aan Vlaamse boeren

De Europese Commissie heeft het besluit gepubliceerd waarmee zij aan het Vlaamse Gewest een afwijking ('derogatie') verleent op de stikstofnormen uit de Nitraatrichtlijn. Daardoor krijgen de Vlaamse boeren het recht om ook onder het Vijfde Mestactieplan (MAP 5) méér dierlijke mest uit te rijden dan het wettelijke maximum van 170 kg per jaar.
Alleen jammer dat de individuele aanvraag om afwijking voor het jaar 2015, al op 31 juli 2015 binnen moest zijn bij de Mestbank?

Landbouwers die een individuele afwijking kregen, mogen per jaar tot 200 kg stikstof per hectare opbrengen op percelen met:

wintertarwe, gevolgd door een vanggewas;

triticale, gevolgd door een vanggewas; of

suiker- of voederbieten.

De hoeveelheid stikstof mag verhoogd worden tot 250 kg N per hectare, per jaar, op percelen met:

grasland en maïs met gras als ondervrucht;

gemaaid gras, gevolgd door maïs;

snijrogge, gevolgd door maïs; of

grasland met minder dan 50% klaver.

De vrijstelling is gebonden aan voorwaarden. Zo moet de landbouwer een bemestingsplan en een mestboekhouding bijhouden, moet hij uitrijregels respecteren, moet hij zijn percelen regelmatig laten bemonsteren, moet hij elk jaar vóór 15 november het nitraatresidu in de bodem laten opmeten, enz.

De derogatievoorwaarden kunnen de komende jaren nog verstrengd worden. De Vlaamse overheid heeft zich immers geëngageerd om de behaalde resultaten op het einde van de winter 2016-2017 te evalueren. Als uit die evaluatie blijkt dat het gewest niet op koers ligt om zijn doelstellingen op het vlak van waterkwaliteit te behalen, dan worden de derogatiemaatregelen aangescherpt.

Wat het oppervlaktewater betreft, wil Vlaanderen dat op het einde van de actieperiode 2015-2018, het nitraatgehalte onder de 50 mg/l blijft in 95% van de meetpunten. Momenteel halen we dat maximum van 50 mg/l in 93% van de meetpunten.

Wat het grondwater betreft - dat trager reageert op maatregelen - wil de Vlaamse regering dat de gemiddelde nitraatconcentratie daalt met 20% ten opzichte van het gemiddelde niveau van 2010, en dat bedroeg toen 40 mg/l. In zones waar de nitraatconcentratie hoger was dan 50 mg/l, moet het gemiddelde met 5 mg/l afnemen.

Het huidige Derogatiebesluit vervalt op 31 december 2018, op het einde van MAP 5.

Onder het vorige Mestactieplan hadden zo'n 2.970 landbouwers recht op derogatie op 82.820 hectare landbouwgrond.

Bron: Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1499 van de Commissie van 3 september 2015 tot verlening van een door België voor het Vlaamse Gewest gevraagde afwijking krachtens Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (Nitraatrichtlijn), Pb.L. 8 september 2015, afl. 234.

Zie ook:
?Eindelijk rechtsgrond voor Vijfde Mestactieplan?.