Dwangbevel voor wie administratieve boete op vlak van ruimtelijke ordening niet betaalt

De Brusselse 'Rekenplichtige van Ontvangsten, belast met Fiscale Zaken' wordt bevoegd gemaakt voor het uitvaardigen van de dwangbevelen wanneer er een administratieve boete werd opgelegd in uitvoering van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Dat betekent dat het gewest vanaf nu effectief dwangbevelen kan uitschrijven tegen personen die hun administratieve boete op het vlak van ruimtelijke ordening niet, of niet op tijd betalen.

Administratieve boete

Brusselse stedenbouwkundige ambtenaren kunnen sinds 2014 administratieve boetes opleggen aan personen die de regels van het BWRO niet respecteerden, maar daarvoor niet strafrechtelijk vervolgd werden.
De boete kan oplopen tot 100.000 euro.

Dwangbevel

Het BWRO voorzag al dat er een dwangbevel kon worden uitgeschreven als de administratieve boete niet op tijd werd betaald.
Met een dwangbevel hoeft de administratie niet te wachten tot de overtreder toch nog betaalt, maar kan zij het ontbrekende bedrag zelf innen. Er kan ook een 'dwangbevel onder laste van een dwangsom' opgelegd worden. In dat geval is de overtreder een bijkomend bedrag verschuldigd per dag dat hij te laat betaalt.

Wie vaardigt dwangbevel uit?

Het dwangbevel bij administratieve boetes bleef echter dode letter. Het is immers de Brusselse Rekenplichtige van Ontvangsten, belast met Fiscale Zaken, die bevoegd is voor het uitvaardigen, viseren en uitvoerbaar verklaren van de dwangbevelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. En de taken van de rekenplichtige op het vlak van dwangbevelen worden opgelijst in een besluit van 2013, dat dateert van vóór de invoering van de administratieve boetes inzake ruimtelijke ordening.

Het besluit van 2013 lijst 15 types van dwangbevelen op waarvoor de rekenplichtige bevoegd is. Daar zijn heel wat dwangbevelen bij in uitvoering van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, maar de dwangbevelen voor niet-betaalde administratieve boetes stonden er uiteraard nog niet bij.
De lijst wordt nu aangevuld.

Een besluit van 19 augustus 2015 machtigt de Rekenplichtige van Ontvangsten, belast met Fiscale Zaken, om ook dwangbevelen uit te vaardigen, te viseren en uitvoer te verklaren tegen personen die hun administratieve boete op het vlak van ruimtelijke ordening niet betalen.
Als de rekenplichtige afwezig is, gaat die bevoegdheid naar zijn plaatsvervanger.

Vanaf 17 september

Het besluit dat de bevoegdheden van de rekenplichtige uitbreidt, treedt in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is op 17 september 2015.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 augustus 2015 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 januari 2013 tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd voor de inning en de invordering van bepaalde, BS 17 september 2015.