Herwaardering uitkering bij invaliditeit van 15 jaar opnieuw opgeschort

Sinds 1 september 2009 krijgen invaliden die 15 jaar arbeidsongeschikt zijn in principe een verhoging van hun uitkering met 2%. Het gaat om een recurrente maatregel die geldt voor alle invaliden die in een bepaald jaar 15 jaar arbeidsongeschikt zijn.

Maar die herwaardering werd nog nooit toegepast. Na de laatste opschorting van de maatregel in 2013 en 2014 blijkt nu uit een wijzigings-KB van 30 augustus 2015 dat de herwaardering ook niet van toepassing zal zijn op de jaren 2009 tot 2017.

Uit het verslag aan de Koning blijkt dat op 1 september 2009 de invaliditeitsuitkeringen die zijn ingegaan vanaf 1994 tot en met 2002 ook een herwaardering met 2% kregen. Wie 15 jaar invalide is in 2009 zou dus een hogere geherwaardeerde invaliditeitsuitkering krijgen dan zij die 16 jaar of meer arbeidsongeschikt zijn in 2009.

Vandaar dat de herwaardering van de uitkeringen op 15 jaar invaliditeit werd opgeschort. En dat gebeurt nu opnieuw. Bedoeling is uiteraard om alle langdurig arbeidsongeschikten gelijk te behandelen.

Vanaf 2018 moet de recurrente verhoging met 2% voor de invaliden die op dat ogenblik 15 jaar arbeidsongeschikt zijn, wel worden toegepast om alle langdurig invaliden op dezelfde wijze te behandelen. Anders zouden de invaliden die ziek geworden zijn in 2003 - en dus 15 jaar arbeidsongeschikt zijn in 2018 - minder krijgen dan zij die 15 jaar arbeidsongeschiktheid hadden bereikt in de jaren voor 2018. Door een nieuwe opschorting door te voeren, vermijdt men dat op dat ogenblik nieuwe wetgeving noodzakelijk is.

Het structureel mechanisme dat de inkomensvervangende uitkeringen koppelt aan de evolutie van de welvaart is opgenomen in de generatiepactwet van 23 december 2005.

Het KB van 30 augustus 2015 treedt in werking op 28 september 2015. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 30 augustus 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 18 september 2015

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 12 maart 2009 (art. 7)
?
Koninklijk besluit van 18 juli 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 6 augustus 2013
? Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 31 juli 1996 (art. 237quater van het KB op de geneeskundige verzorging en uitkeringen)