Belgacom heet sinds 22 juni officieel Proximus

Op 15 april 2015 heeft de buitengewone algemene vergadering van Belgacom de naamswijziging van Belgacom naar Proximus goedgekeurd. De naamsverandering is ook doorgevoerd in de statuten. En die statutenwijziging is bij KB van 7 mei 2015 goedgekeurd. De statutenwijziging is in werking getreden op 22 juni 2015. Zo was er nog voldoende tijd om de externe documenten van de onderneming (bv. bevestigingsbrieven, algemene voorwaarden) aan de naamswijziging aan te passen en de klanten en leveranciers op die naamsverandering voor te bereiden.

Intussen is er - op 1 september 2015 - ook een wet gepubliceerd die de naamsverandering in wetten en besluiten doorvoert. Voor de inwerkingtreding van die wet werd gewacht op de inwerkingtreding van de naamsverandering in de statuten. Aangezien die statutenwijziging is ingegaan op 22 juni 2015 treedt nu ook de wijzigingswet van 10 augustus 2015 op 22 juni 2015 in werking.

Het KB van 11 september 2015 dat de inwerkingtreding van de wet vaststelt op 22 juni 2015 treedt zelf in werking op 1 oktober 2015.

Bron: Koninklijk besluit van 11 september 2015 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 augustus 2015 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, BS 21 september 2015

Zie ook:
Koninklijk besluit van 7 mei 2015 tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van Belgacom, naamloze vennootschap van publiek recht