Sociale zekerheid: verdrag met Nederland over administratieve bijstand treedt in werking

Een wet van 26 januari 2014 stemt in met een verdrag tussen België en Nederland over de wederzijdse administratieve bijstand in de sociale zekerheid. De verdragtekst dateert al van 6 december 2010.

Het gaat om een ?gemengd verdrag?. Eerder zijn al instemmingsdecreten verschenen van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest, en een ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het verdrag treedt in werking op 1 oktober 2015.

Misbruiken tegengaan

Het verdrag geeft uitwerking aan een Europese verordening van 29 april 2004 over de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. Het verruimt de samenwerking tussen beide staten en moderniseert die samenwerking om de strijd tegen fraude, fouten en misbruik op het vlak van sociale zekerheid op te voeren.

Op die manier wil men de doelmatigheid van de sociale rechten waarborgen. Bedoeling is dat België en Nederland gegevensstromen en personeel voor controles uitwisselen, goede praktijken invoeren en grensoverschrijdend verschuldigde en onverschuldigde bijdragen en uitkeringen invorderen of terugvorderen.
De bevoegde organen kunnen elkaar bijvoorbeeld rechtstreeks contacteren en bij elkaar gegevens opvragen. Ze informeren elkaar automatisch over wijzigingen in gegevens van individuele dossiers. Voorts legt het verdrag bijvoorbeeld de verplichting op om ten laatste binnen de drie maanden te antwoorden op een aanvraag van een bevoegde instelling. De wederzijdse administratieve bijstand is kosteloos.

Het verdrag voorziet ook in de overdracht van gegevensbestanden om fraude, misbruik of fouten op het gebied van prestaties, bijdragen of onderwerping vast te stellen. Een rechtstreekse inzage is bijvoorbeeld mogelijk in de gegevens van een aanvrager of zijn gezinsleden indien hiervoor het systeem van voorafgaande machtiging nageleefd wordt. En het is mogelijk om de rechten van de gerechtigden of bijdrageplichtigen te herzien, te weigeren, te schorsen of stop te zetten op basis van de informatie die bekomen werd in het kader van de samenwerking tussen de instellingen van beide landen.

Administratieve schikking

Het raamverdrag stelt de rechten en plichten van de overeenkomstsluitende partijen vast. Voor gedetailleerde maatregelen werd er een administratieve schikking afgesloten zodat de instellingen van de beide landen een juridisch kader hebben. Binnen dit kader kunnen ze hun verdere samenwerking regelen door onderling overeenkomsten af te sluiten.

Het verdrag voorziet ook in de invoering van een gemengde commissie. Daarin zit voor ons land onder andere de voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid. De samenstelling en de werking worden ook geregeld bij administratieve schikking. De commissie zal onder andere belast zijn met de opvolging van het verdrag, het oplossen van de moeilijkheden bij de uitvoering van het verdrag, het uitwerken van actieplannen ?

Bron: Wet van 6 januari 2014 houdende instemming met het verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, gedaan te Brussel op 6 december 2010, BS 21 september 2015