Wegwijs in de plannen van de Regie der Gebouwen

Een Gecoördineerde vastgoedstrategie, een Masterplan, en een Operationeel Plan; dat zijn in het kort de plannen en visies die vanaf nu moeten worden opgesteld bij de Regie der Gebouwen. Wie wát doet, en wanneer, staat in een koninklijk besluit van 12 juli 2015.

Gecoördineerde vastgoedstrategie

De Gecoördineerde vastgoedstrategie wordt opgesteld door de Front Office van de Regie der Gebouwen, na een aftoetsing van de langetermijndoelstellingen van de klanten van de Regie, aan die van de Regie zelf.

De strategische intenties van de klanten worden uitgewerkt na een overleg tussen de Front Office en de klanten; de strategische intenties van de Regie zelf, na overleg tussen de Front Office en de Back Office.
De Front Officie bestaat uit de diensten 'Klantenbeheer', en 'Strategie en Vastgoedbeheer'.
De Back Office omvat alle operationele diensten.

De strategische visie wordt opgesteld voor 10 jaar, maar kan om de 3 jaar bijgewerkt worden.

Masterplan

Het Masterplan bevat richtsnoeren voor ligging en programmatie. Te weten: het geografisch bereik, de betrokken klanten, de functies van de gebouwen - kantoor, culturele instelling, archief, kazerne, gevangenis, opleidingcentrum,? -, tot welke situatie men wil komen, en een studie van de wenselijkheid van de beoogde vastgoedoperaties.

Het Masterplan bouwt uiteraard verder op de Gecoördineerde vastgoedstrategie en moet goedgekeurd worden door het directiecomité van de Regie, de toezichthoudende minister na advies van het nieuw opgerichte Strategisch Comité, de toezichthoudende ministers die bevoegd zijn voor de klanten van de Regie, en de Ministerraad.

De Regie moet elk jaar verslag uitbrengen over de realisatie van het masterplan en zijn eventuele actualisaties.

Operationeel Plan

De vertaling van het Masterplan in concrete vastgoedoperaties per klant, vinden we terug in het Operationeel Plan. Zoals de nood aan buitengewone onderhoudswerken, de geraamde kosten, of de financieringswijze. Er wordt een apart operationeel deelplan opgemaakt per klant, in overleg tussen de Front Office, de Back Office en de klant zelf.

Het Operationeel Plan heeft een looptijd van 3 jaar, maar het plan kan elk jaar geactualiseerd worden.

Cascade

Het koninklijk besluit stelt een hiërarchie met doelstellingencascade in. Elk planningsniveau vormt immers het uitvoerend kader voor het onderliggende niveau.

Vanaf 4 oktober

Dit jaar werd er al een eerste Gecoördineerde Vastgoedstrategie, een eerste Masterplan en een eerste Operationeel Plan goedgekeurd.

Het KB dat ons wegwijs maakt doorheen die planprocedures, treedt in werking op 4 oktober 2015.

Bron: Koninklijk besluit van 12 juli 2015 houdende invoering van de modaliteiten voor het opmaken van de meerjarenplannen voor de vastgoedbehoeften in toepassing van artikel 5, §2, van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen, BS 24 september 2015.