Versterkte sociale werkbonus wordt bevestigd

Op 1 augustus 2015 werd de sociale werkbonus versterkt. De laagste lonen kunnen rekenen op een bijkomende lastenverlaging om de indexsprong te compenseren.

Een programmawet van 10 augustus 2015 heeft daartoe twee variabelen verhoogd in de berekening van de bonus: de hogeloongrens en de lageloongrens. Maar er is nog een derde variabele - het maximale bedrag van de vermindering - en dat verhoogde bedrag wordt nu pas bij KB vastgelegd.
Het gaat om 12,65% - voordien: 12,25% - van het gemiddeld minimum maandinkomen (GMMI) op 18 jaar of ouder. Het maximale bedrag van de vermindering is nu 189,98 euro voor bedienden en 205,18 euro voor arbeiders.

Het uitvoerings-KB van 17 januari 2000 wordt afgestemd op de wijzigingen die de programmawet eerder doorvoerde in de wet van 20 december 1999 op de toekenning van een werkbonus. Het is dan ook logisch dat het wijzigings-KB van 16 september 2015 retroactief in werking treedt op 1 augustus 2015.

Bedragen

De RSZ had eerder al in zijn instructies een tabel gepubliceerd met de nieuwe bedragen die gelden sinds 1 augustus 2015.

Bedienden S (refertemaandloon aan 100% in euro) R (basisbedrag in euro) ? 1.546,87 189,98 > 1.546,87 en ? 2.413,00 189,98 - (0,2193 x (S -1.546,87)) > 2.413,00 0

Arbeiders S (refertemaandloon aan 100% in euro) R (basisbedrag in euro) ? 1.546,87 205,18 > 1.546,87 en ? 2.413,00 205,18 - (0,2369 x (S-1.546,87)) > 2.413,00 0
Onder 'bedienden' moet worden verstaan: de werknemers die moeten worden aangegeven aan 100%, dus ook bijvoorbeeld arbeiders in de openbare sector.
Onder 'arbeiders' moet worden verstaan: de werknemers die moeten worden aangegeven aan 108%, dus ook bijvoorbeeld kunstenaars.

Sociale werkbonus

De ?sociale werkbonus? is een vermindering van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen voor werknemers met lage lonen. Zij zien hun nettoloon stijgen zonder dat hun brutoloon verhoogt omdat de verlaging van de werknemersbijdragen rechtstreeks wordt verrekend.
De bijdragevermindering wordt kleiner naarmate het loon stijgt. Bedoeling is om het verschil tussen de lage lonen en de werkloosheidsuitkeringen groter te maken.

Bij de berekening werkt men met loonzones. Is het maandloon hoger dan een bepaald grensbedrag (hogeloongrens), dan is de vermindering gelijk aan nul. Voor lonen die heel laag zijn - lager dan of gelijk aan de lageloongrens - wordt het maximale verminderingsbedrag toegekend.

Let op! Naast de 'sociale werkbonus' - opgenomen in de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus - bestaat er ook een ?fiscale werkbonus?. En die werd ook verhoogd op 1 augustus 2015. Die verhoging komt bovenop de verhoging van de sociale werkbonus want de fiscale werkbonus is een percentage van de toegekende sociale werkbonus.

Concreet: de fiscale werkbonus - dat is het belastingkrediet vermeld in artikel 289ter/1, WIB 92 - werd verhoogd van 14,40% naar 17,81% (en het maximumbedrag werd opgetrokken tot 235 euro) van de (verhoogde) sociale werkbonus voor de bezoldigingen die worden betaald of toegekend vanaf 1 augustus 2015.
De verhoging van de werkbonus zal vanaf 1 augustus 2015 ook worden doorgerekend in de bedrijfsvoorheffing. Bovendien wordt de verhoging van de sociale en fiscale werkbonus gecumuleerd met de verhogingen van de fiscale werkbonus die gelden vanaf 1 januari 2016 en 1 januari 2019.

Bron: Koninklijk besluit van 16 september 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, BS 29 september 2015

Zie ook:
? Programmawet van 10 augustus 2015, BS 18 augustus 2015 (art. 33-34 PW)
? Koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, BS 28 januari 2000 (art. 1)