Loon in cash wordt verder beperkt

Betalingen van loon in cash behoren in principe tot het verleden. Een verplichte betaling in giraal geld wordt nu het uitgangspunt.

Daartoe wordt de loonbeschermingswet aangepast: 'Het loon wordt in giraal geld betaald. Het loon kan evenwel van hand tot hand worden uitbetaald, voor zover deze modaliteit is bepaald bij een in een paritair orgaan gesloten collectieve arbeidsovereenkomst, of door een impliciet akkoord of een gebruik in de sector.'

De uitzonderingen zijn dus gekoppeld aan de afsluiting van een formeel sectoraal akkoord, de voortzetting van een bestaand sectoraal akkoord gedurende de geldende looptijd, of het bestaan van een impliciet akkoord of een gebruik in de sector.

De wetgever bepaalt dat de procedure en de regels voor de vaststelling en de bekendmaking van zo'n sectoraal akkoord of gebruik later worden bepaald bij KB. In het advies nr. 1.939 geven de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een alvast een aanzet.

1 oktober 2016

De nieuwe regeling treedt nog niet onmiddellijk in werking. De wijzigingswet van 23 augustus 2015 treedt pas in werking op de eerste dag van de twaalfde maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Dus op 1 oktober 2016.
De bevoegdheidsdelegatie aan de regering treedt wel al in werking op 1 oktober 2015. Dat is de dag waarop de wijzigingswet is gepubliceerd.

Er is ook een overgangsregeling. Werkgevers die ressorteren onder een paritair orgaan waarin een vaststellingsprocedure loopt op 1 oktober 2016, kunnen het loon verder van hand tot hand blijven uitbetalen tot deze procedure is beëindigd.

Nationale Arbeidsraad

Het uitgangspunt van de loonbeschermingswet op dit moment - dus vóór de aanpassing - is dat het loon van hand tot hand wordt uitbetaald door de werkgever aan zijn werknemers.
De girale uitbetaling is enkel toegelaten met akkoord van de ondernemingsraad of de syndicale afvaardiging. In ondernemingen zonder syndicale afvaardiging kunnen werkgever en werknemer overeenkomen het loon giraal te betalen.

Vandaag is de overschrijving van het loon in de praktijk de regel geworden. Meestal via overschrijving. Die manier van werken is veiliger en zet aan tot een efficiënt beheer van het huishoudbudget, zo klinkt het in de toelichting bij het wetsvoorstel. De verplichte girale betaling zal uiteraard zorgen voor meer financiële transparantie en ontmoedigt fraude. De loonbeschermingswet wordt aangepast aan de realiteit.

De NAR ging akkoord met het principieel verbod op cashbetalingen, maar benadrukte in zijn advies het belang van het ?sectoraal kader' om de sociale autonomie van de sectoren te respecteren. Daarop werd het oorspronkelijke wetsvoorstel verder verfijnd, al bleef het algemeen principe ook na het indienen van de amendementen behouden.

We kunnen er tot slot op wijzen dat een paar bepalingen logischerwijs uit de loonbeschermingswet zijn geschrapt. Het gaat om de beslissingsmodaliteiten voor de uitbetaling van het loon in giraal geld of van hand tot hand.

Maar de specifieke manier van betalen - via een postchequerekening van de Deposito- en Consignatiekas - voor werknemers die illegaal verblijvende onderdanen van een derde land zijn, blijft wel behouden.
Uit het verslag van de commissie voor de Sociale Zaken blijkt dat personen die het Belgische grondgebied wegens illegaal verblijf moeten verlaten, maar vóór hun gedwongen vertrek in ons land hebben gewerkt, ook in de toekomst hun verdiende loon moeten kunnen blijven innen via de omweg van de Deposito- en Consignatiekas.

Bron: Wet van 23 augustus 2015 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers wat de uitbetaling van het loon betreft, BS 1 oktober 2015

Zie ook:
Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, BS 30 april 1965 (artikel 5 van de loonbeschermingswet)