Arbeidsongevallenverzekeraar vergoedt ook medische zorgen in buitenland

Arbeidsongevallenverzekeraars vergoeden voortaan ook de medische zorgen die een slachtoffer heeft gekregen in het buitenland. Uiteraard enkel maar in zoverre ze die zorgen ook zouden vergoed hebben als ze in België waren gebeurd. Die aanpassing is het gevolg van de Europese richtlijn uit 2011 over de grensoverschrijdende gezondheidszorg.

Grensoverschrijdende gezondheidszorg

Europa heeft in 2011 een richtlijn aangenomen over de grensoverschrijdende gezondheidszorg. Die laat toe dat men naar het buitenland gaat voor medische zorgen. En dat ons land dan de kosten terugbetaald. Wel alleen maar in zoverre de gepresteerde zorgen deel uitmaken van de zorgen die in ons land worden terugbetaald.

De arbeidsongevallenreglementering wordt nu aangepast aan die Europese regels.

Terugbetaling medische zorgen

Slachtoffers van een arbeidsongeval kunnen naar het buitenland gaan voor medische zorgen. De arbeidsongevallenverzekeraar of het Fonds voor arbeidsongevallen betalen de kosten voor die medische zorgen terug. Maar alleen als de medische zorgen behoren tot de prestaties waarop de verzekerde persoon recht heeft in België. Prestaties die daar buiten vallen en in het buitenland zijn gebeurd, worden dus niet vergoed.

Die kosten worden terugbetaald in de mate waarin de arbeidsongevallenverzekeraar of het Fonds voor arbeidsongevallen de kosten ten laste zou genomen hebben moesten die zorgen in ons land zijn verleend. Concreet worden hiervoor in de meeste gevallen de Riziv-barema's gehanteerd. Dat betekent dat niet noodzakelijk alles wordt vergoed. Wat boven de Riziv-tarieven zit, wordt niet terugbetaald. Ook dus niet voor zorgen in het buitenland.
Bovendien is de terugbetaling altijd beperkt tot de werkelijke kosten van de ontvangen zorgen. Dus wanneer de kosten in het buitenland lager zijn dan de ziekteverzekeringstarieven, zullen die tarieven niet spelen, maar wel de werkelijke kosten.

Terugbetaling hospitalisatiekosten

Ook bij de terugbetaling van de ziekenhuiskosten zien we een gelijkaardige regeling. De Belgische arbeidsongevallenverzekeraar betaalt ook de buitenlandse hospitalisatiekosten terug. Maar alleen als ze deel uitmaken van de prestaties waarop de verzekerde ook in Belgie recht heeft. Terugbetaling gebeurt op basis van de verpleegdagprijs. Zijn de buitenlandse hospitalisatiekosten lager dan de verpleegdagprijs, dan wordt de terugbetaling beperkt tot de werkelijke kosten.

Prothesen

Slachtoffers van een arbeidsongeval krijgen een vergoeding voor prothesen als ze medisch noodzakelijk zijn. Hun gebruik moet het rechtstreeks gevolg zijn van het ongeval.

Niet alleen de kosten van de prothesen worden terugbetaald, maar ook de kosten voor hun onderhoud en hernieuwing. 

Voor het onderhoud en de hernieuwing kan de getroffene kiezen voor een verstrekker uit een EER-land. Nu wordt daaraan toegevoegd dat de verzekeraar ook de onderhouds- en hernieuwingskosten van prothesen die geleverd werden binnen een EER-land terugbetaald. Als die kosten deel uitmaken van de prestaties waarop de verzekerde recht heeft.

Die regeling geldt zowel voor de terugbetaling door de arbeidsongevallenverzekeraar als voor de terugbetaling door het Fonds voor arbeidsongevallen.

Sociale bijstand

Het Fonds voor arbeidsongevallen geeft ook sociale bijstand aan slachtoffers van een arbeidsongeval. Ook hier hebben de Europese regels over de grensoverschrijdende gezondheidszorgen een invloed.

Het fonds kan voortaan ook financiële bijstand geven aan slachtoffers van een arbeidsongeval voor de medische en heelkundige zorgen en voor de verplegingszorgen die in het buitenland zijn gebeurd. En dit voor het bedrag dat niet wordt terugbetaald door de arbeidsongevallenverzekeraar of het Fonds zelf. Het gaat dan bv. om de supplementen bovenop de Riziv-tarieven.

Verordening

Let op. Binnen Europa is ook nog de Verordening nr. 883/2015 van 29 april 2004 over de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels van toepassing. Daarnaast kunnen er ook nog internationale instrumenten over de sociale zekerheid bestaan waaronder ook de gezondheidszorgen bij een arbeidsongeval kunnen vallen.

Als die gunstiger zijn voor de patiënt zullen die van toepassing zijn.

Inwerkingtreding

Het KB van 8 september 2015 treedt in werking op 11 oktober 2015.

Bron: Koninklijk besluit van 8 september 2015 tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg, BS 1 oktober 2015

Zie ook:
Koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, art. 35ter, 63 en 66ter
Koninklijk besluit van 17 oktober 2000 tot vaststelling van de voorwaarden en het tarief voor geneeskundige verzorging toepasselijk inzake arbeidsongevallen, art. 1 en 3