Voorwaarden anciënniteitstoeslag versoepeld

Sinds 1 januari 2015 kan de anciënniteitstoeslag in principe niet meer worden toegekend. Maar werklozen die in december 2014 een anciënniteitstoeslag hebben ontvangen, kunnen die toeslag verder blijven ontvangen, zo blijkt uit hetwijzigings-KB van 30 december 2014.

Die voorwaarde wordt nu versoepeld met ingang van 1 januari 2015. Voortaan volstaat 1 dag in 2014.

Anciënniteitstoeslag

Het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering wordt in bepaalde gevallen verhoogd met een anciënniteitstoeslag.

Die toeslag is gekoppeld aan een resem voorwaarden. Zo moet de werkloze bijvoorbeeld volledig werkloos zijn en moet hij 20 jaar beroepsverleden als loontrekkende bewijzen. En het werkloosheidsbesluit van 25 november 1991 bepaalt - bij de opsomming van die voorwaarden - dat de werkloze de toeslag al effectief genoten moet hebben ?in de maand december 2014?.

Dat wordt nu: ?voor ten minste één dag gelegen in het kalenderjaar 2014?. Een aanzienlijke versoepeling.
Het spreekt voor zich dat die aanpassing ook geldt voor de gelijkstellingen. Men spreekt voortaan dus over een gelijkstelling met een werkloze die deze toeslag reeds effectief genoten heeft 'voor ten minste één dag gelegen in het kalenderjaar 2014'.

We kunnen er tot slot nog op wijzen dat het recht op de anciënniteitstoeslag na 1 januari 2015 wel nog kan worden toegekend aan bepaalde werknemers. Het gaat om werknemers die zijn ontslagen in het kader van een herstructurering, werknemers tewerkgesteld in een zwaar beroep of werknemers die een beroepsverleden van minstens 35 jaar bewijzen. Die uitzonderingen resulteerden in de hierboven genoemde gelijkstellingen.

Bron: Koninklijk besluit van 23 september 2015 tot wijziging van artikel 126 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 5 oktober 2015

Zie ook:
Koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van de artikelen 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 en 157bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot opheffing van de artikelen 89, 90 en 125 in hetzelfde besluit, BS 31 december 2014