Vanaf 1 april 2016 ook kilometerheffing voor vrachtwagens op Brusselse wegen

Vanaf 1 april 2016 zullen zware vrachtwagens (zowel binnenlandse als buitenlandse) ook op de belangrijkste Brusselse wegen een kilometerheffing moeten betalen. Net zoals op de belangrijkste Vlaamse en Waalse wegen. Dat blijkt uit het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015. In dat besluit staat onder meer ook hoe de legitimatiekaart en het uniform van de ambtenaren die de wegcontroles uitvoeren er zullen uitzien.

Aanduiding van een derde als houder van het voertuig

De belastingplichtige is de houder van het voertuig. Dat is diegene op wiens naam het kenteken van het voertuig in België of in het buitenland is ingeschreven. Is er voor het voertuig geen kenteken ingeschreven, dan is de belastingplichtige diegene die het voertuig feitelijk ter beschikking heeft.

Is het voertuig bestendig of gewoonlijk ter beschikking van een derde - door verhuur, leasing of een andere overeenkomst - dan kan de houder van het voertuig die derde als houder (en dus belastingplichtige) aanduiden. Dit kan enkel mits onderling akkoord met de derde. De initiële houder van het voertuig blijft solidair aansprakelijk voor de goede uitvoering van de verplichtingen van deze derde.

De houders van vrachtwagens met een MTT van meer dan 3,5 ton sluiten een dienstverleningsovereenkomst af met een dienstverlener. Ze bezorgen hem de voertuigdocumenten zodat hij het kenteken, het MTT en de EURO-emissieklasse kan vaststellen. Die zijn nodig om de kilometerheffing te kunnen berekenen en factureren.

Een derde die wordt aangeduid als houder van het voertuig moet bij het sluiten van de dienstverleningsovereenkomst met een dienstverlener, naast deze voertuigdocumenten, ook een door de initiële houder van het voertuig en door hemzelf ondertekende verklaring voorleggen aan de dienstverlener.

Instructies van de dienstverlener

De dienstverlener bezorgt de houders van de voertuigen de elektronische registratievoorziening. De boordapparatuur dient voor de plaatsbepaling van het voertuig en wisselt data uit voor de registratie van de afgelegde kilometers en de berekening van de kilometerheffing op de geregistreerde afstand.

De bestuurder van het voertuig moet erop toezien dat de boordapparatuur ook effectief de afgelegde kilometers registreert. Bij problemen moet hij onmiddellijk contact opnemen met de dienstverlener.

De dienstverlener moet dan de nodige instructies geven aan de bestuurder. Deze laatste moet zich:

ofwel binnen de 3 uur naar een dienstverleningspunt begeven;

ofwel opnieuw een gegarandeerd betaalmiddel verschaffen of laten verschaffen door de houder van het voertuig.

Legitimatiekaart en uniform controleambtenaren

Een 'korps van ambtenaren' zal erop toezien dat de voertuigen die zich op de openbare weg bevinden, de wettelijke regels voor de kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naleven.

Dat korps zal bestaan uit statutaire personeelsleden van de 'Directie verkeersveiligheid van Brussel Mobiliteit' en van de 'Directie inkohiering van Brussel Fiscaliteit'. De controleambtenaren krijgen, na eedaflegging, de hoedanigheid van agent of officier van politie.

Bij een wegcontrole kunnen deze ambtenaren alle documenten voor de identificatie van het voertuig, van de bestuurder of houder opvragen, samen met het betalingsbewijs van de kilometerheffing of van de eventuele administratieve boete.

De controleambtenaren zullen zich kenbaar maken door hun legitimatiekaart voor te leggen en een uniform te dragen.

Op de legitimatiekaart van de controleambtenaren staat onder meer:

het logo van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;

de pasfoto, de naam en voornaam, en het nummer van de identiteitskaart van de houder van de legitimatiekaart;

een volgnummer, gevolgd door de vermelding ?Korps van ambtenaren, zoals bedoeld in artikel 22 van de ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het Eurovignet?;

de handtekening van de Directeur-generaal van Brussel Mobiliteit of Brussel Fiscaliteit;

de geldigheidsduur van de kaart, en

op de achterkant van de kaart, de vermelding ?De houder van deze legitimatiekaart is gemachtigd op te treden als agent of officier van gerechtelijke politie op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het kader van uitoefening van zijn opdrachten kan hij bevelen geven aan bestuurders en het verkeer regelen, inlichtingen inwinnen en controle uitoefenen, en de bijstand vorderen van de federale of de lokale politiediensten.?.

Het uniform van de controleambtenaren bestaat uit:

een grijze of zwarte lange broek in zomer of winter model;

een wit hemd of een witte polo met lange of korte mouwen;

een grijze of zwarte trui met lange of korte mouwen;

zwarte veiligheidsschoenen;

een polyvalent veiligheidsvest met de logos van ?Brussel Mobiliteit? en ?Viapass?.

Betaling boetes

Als bij een wegcontrole blijkt dat er nog onbetaalde administratieve boetes zijn, moeten deze (samen met de interesten en kosten), onmiddellijk betaald worden aan de controleambtenaar. De betaling kan gebeuren in speciën of elektronisch met een debet- of kredietkaart (mobiele betaalterminal). De eventuele transactiekosten verbonden aan de betaling zijn ten laste van de betaler.

Gebeurt de betaling niet onmiddellijk, dan kunnen de ambtenaren beslissen dat het voertuig niet meer mag rijden. Het voertuig wordt dan door de controleambtenaar 'aangehaald' tot de verschuldigde sommen betaald zijn. De aanhaling kan onder meer bestaan uit het inhouden van de boorddocumenten, het inhouden van de vrachtbrief, het plaatsen van een wielklem, het wegtakelen van het voertuig naar een stallingplaats en het stallen van dit voertuig.

Verkoop of verplaatsing 'aangehaald' voertuig

Een voertuig dat wordt 'aangehaald' mag noch vervreemd noch verplaatst worden zonder toestemming van de rekenplichtige van ontvangsten belast met fiscale zaken of zijn plaatsvervanger.
De rekenplichtige (of zijn plaatsvervanger) moet de verplaatsing van het voertuig uiterlijk binnen de 72 uren bekrachtigen.

Administratieve geldboetes

Wie de wettelijke regels in verband met de kilometerheffing niet naleeft, riskeert een administratieve geldboete van 1.000 euro (te indexeren vanaf 1 juli 2017).
Alle overtredingen begaan met een zelfde voertuig, binnen een ononderbroken tijdvak van 3 uren, te rekening vanaf de eerste vaststelling van een overtreding binnen België, kunnen maar tot één administratieve geldboete leiden. De administratieve boete kan met een dwangbevel geïnd worden.

De rekenplichtige van ontvangsten belast met fiscale zaken (of zijn plaatsvervanger) vordert deze administratieve boete in. Hij is dus bevoegd voor het uitvaardigen, viseren en uitvoerbaar verklaren van het dwangbevel.

Bezwaar

De persoon aan wie een administratieve geldboete werd opgelegd en degene die hoofdelijk gehouden is tot betaling ervan, kunnen tegen het bedrag van de boete schriftelijk bezwaar indienen bij de Directeur-generaal van Brussel Fiscaliteit.
Ook de houder van het voertuig kan tegen de beslissing van de fiscale administratie tot weigering van zijn aanvraag tot vrijstelling van de kilometerheffing schriftelijk bezwaar indienen bij de Directeur-generaal van Brussel Fiscaliteit.

Als de betrekking van Directeur-generaal van Brussel fiscaliteit niet wordt bekleed, of bij afwezigheid van de Directeur-generaal, moeten de bezwaren ingediend worden bij de Adjunct-secretaris-generaal van de Gewestelijke overheidsdienst Brussel.

In werking

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 treedt in werking op 1 april 2016.

Het voert de ordonnantie van 29 juli 2015 uit, die de kilometerheffing voor zware vrachtwagens op Brusselse wegen invoert.

Ook deze ordonnantie van 29 juli 2015 treedt in werking op 1 april 2016.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 betreffende de uitvoering van de ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het Eurovignet, BS 7 oktober 2015.

Zie ook:
- Ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het Eurovignet, BS 12 augustus 2015 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
- Decreet van 16 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing voor het wegengebruik door zware vrachtwagens, BS 28 juli 2015 (Waals Gewest).
- Decreet van 3 juli 2015 tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband, BS 10 augustus 2015 (Vlaams Gewest).
- Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 tot wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat betreft de invoering van de kilometerheffing, BS 8 oktober 2015 (Vlaams Gewest).