Regering wil black-out elektriciteit vermijden

De federale regering past het Technisch Reglement op het beheer van het transmissienet van Elektriciteit aan om een volledige black-out deze winter te vermijden. Volgens de regering is het risico op een black-out immers groter dan ooit.

De bedoeling was dat het gewijzigde reglement samen met het nieuwe afschakelplan zou worden gepubliceerd, maar dat is uiteindelijk niet gelukt.

Ook bij schaarste

Het Technisch Reglement zegt nu al dat er 8 noodsituaties zijn waarin een ingreep van de netbeheerder gerechtvaardigd kan zijn. Onder meer bij een natuurramp, een kernexplosie, een computercrash, enz. Daar komen nu nog 2 noodsituaties bij. Namelijk: bij plotse fenomenen, die frequentieschommelingen en spanningsdalingen veroorzaken, en bij schaarste, bijvoorbeeld omwille van het uitvallen van een kerncentrale.
Zo wordt er een link gelegd naar het afschakelplan, waarin nu al staat dat dit in werking treedt bij plotse fenomenen en bij schaarste.

Een afschakeling is het tijdelijk stopzetten van de elektriciteitslevering aan een deel van de gebruikers van het hoogspannings- of laagspanningsnet, om te vermijden dat het volledige elektrische systeem op een ongecontroleerde wijze zou plat gaan door een te lage frequentie, wegens een te hoge vraag naar elektriciteit in verhouding tot het aanbod aan elektriciteit (black-out).

Evenredigheid, solidariteit, preventie,?

De beslissing tot al of niet afschakelen, wordt ingegeven door enkele grote principes: evenredigheid, solidariteit, recht op toegang tot het net - maar geen absoluut recht op toegang -, preventie, schadebeperking, en het beheer als een goede huisvader. Het koninklijk besluit dat het Technisch Reglement aanpast, gaat daar niet op in. Het KB verfijnt wél het getrapt systeem, en het legt regels vast voor meer, én andere prioritaire verbindingen.

Getrapt systeem

Bij een noodsituatie, bij een dreiging tot schaarste, en bij een meervoudige incidentsituatie die niet onmiddellijk kan worden hersteld, beoordeelt de netbeheerder de situatie en kan hij alle maatregelen nemen die opgenomen zijn in de reddingscode en het afschakelplan.
Dat gebeurt in 2 stappen.

In een eerste fase wordt er teruggegrepen naar een wijziging van het reactieve of actieve vermogen, en naar een wijziging van de afnames op de netverbindingen volgens eerder bepaalde contractuele afspraken tussen de netbeheerder en de netgebruikers of hun toegangsverantwoordelijken.

Pas als die maatregelen niet volstaan om de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het net te behouden, kan de netbeheerder overgaan tot het wijzigen (of onderbreken) van de netverbindingen volgens het afschakelplan, tot het wijzigen van de verbindingen met buitenlandse netten, of tot het wijzigingen van de verbindingen tussen het transmissienet en de andere netten van een zone.

Hoogste prioriteit?

Het afschakelplan zelf zal absolute prioriteit moeten geven aan:

de technische hulpsystemen die nodig zijn voor de vitale werking van de netten van de transmissienetbeheerder en de distributienetbeheerders;

vervolgens aan de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen; en

tot slot aan de noodcentrales 100, 101 en 112.

Deze rangorde wijkt af van de huidige prioriteitenlijst (art. 312, §7 van het Technisch Reglement).

?En hoge prioriteit

De minister zal vanaf nu elk jaar, vóór 1 september, een lijst publiceren met andere prioritaire netverbindingen die na een eventuele onderbreking zo snel mogelijk terug aangeschakeld moeten worden.

In geval van schaarste kunnen de ministers van Economie en Energie, op voorstel van de beheerscel onder de leiding van de ministers van Binnenlandse zaken, en in samenspraak met de netbeheerder nog andere netverbindingen aanwijzen die om redenen van veiligheid en openbare orde, van volksgezondheid, of van netbeheer en netherstel versneld hervoed moeten worden.

Vanaf 15 oktober

Het koninklijk besluit dat het Technische Reglement bijstuurt, treedt bij publicatie onmiddellijk in werking. Dat is op 15 oktober 2015.

Bron: Koninklijk besluit van 6 oktober 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe (Technisch Reglement), BS 15 oktober 2015.

Zie ook:
Ministerieel besluit van 3 juni 2005 tot vaststelling van het afschakelplan van het transmissienet van elektriciteit, BS 18 augustus 2005 (huidig afschakelplan).